Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

3. Data i motiu de la baixa

Deixar de realitzar importacions acollides al règim especial.

Ha de marcar esta casella per a comunicar la cessació de les operacions compreses en el règim especial.

Canvi d'Estat Membre d'Identificació.

Només es pot marcar este motiu quan el declarant actue sense intermediari i se seguisquen complint les condicions per a aplicar el Règim d'importació en algun país de la UE, i desitge seguir aplicant-ho, però vulga o haja de canviar d'Estat membre d'identificació. Quan seleccione este motiu, haurà de també sol·licitar l'alta en el nou Estat membre d'identificació.

Haurà d'indicar un dels 3 motius següents:

 • Voluntari: Quan estant la sede del declarant fora de la UE, però estant establit en un o diversos Estats membres, i sense haver canviat l'estructura de l'empresa de manera que puga seguir estant registrada a Espanya en el règim d'importació, decidisca voluntàriament registrar-se en un altre Estat membre en el que també estiga establit.

  Per poder sol·licitar la baixa per este motiu, és necessari que des que es va registrar en este règim a Espanya hagen transcorregut com a mínim l'any de l'alta i dos anys més més.

  Haurà d'indicar-se el nou Estat membre d'identificació escollit i el núm. d'IVA assignat pel mateix.

 • Per cessació de l'establiment permanent a Espanya des de la següent data: Ha de seleccionar-se este apartat quan el declarant deix d'estar establit en el territori espanyol d'aplicació de l'Impost però continue establit en la Comunitat.

  Haurà d'indicar-se el nou Estat membre d'identificació i el núm. d'IVA assignat pel mateix.

 • Per trasllat de sede a un altre Estat de la UE des de la següent data: Ha de seleccionar este apartat quan se sol·licite la baixa en el règim degut al trasllat de la sede de la seua activitat econòmica des d'Espanya a un altre Estat membre.

  Haurà d'indicar-se l'Estat membre al que s'ha traslladat la sede (que serà el nou Estat membre d'identificació), i el núm. d'IVA assignat pel mateix.

Deixar de complir les condicions del règim per cessació o trasllat de sede o establiment permanent fora d'Espanya.

Este apartat només s'ha d'omplir, quan el declarant que actua sense intermediari:

 1. sol·licita la baixa en este règim atès que deixa d'estar establit en la Comunitat.

  En cas que desitge registrar-se novament en el règim d'importació, en qualsevol Estat membre, necessitarà donar-se d'alta novament a través d'un intermediari.

 2. sol·licita la baixa en el règim atès que deixa d'estar establit a Espanya, però seguix establit en la Comunitat. El subjecte passiu importador complix els requisits per a sol·licitar el canvi d'Estat membre d'identificació i registrar-se en nom propi en un altre Estat membre en el Règim d'importació però voluntàriament decidix no fer-ho.

L'intermediari deixa d'actuar per compte del declarant

 

Este apartat s'ha d'omplir quan el declarant que actua a través d'intermediari sol·licita la baixa perquè deixa d'actuar amb aquell intermediari.

Voluntari.

Ha de marcar esta casella per a comunicar la renuncia voluntària al règim, malgrat seguir operant i complint les condicions per a seguir aplicant el mateix.

Per als motius:

 1. “Deixar de realitzar importacions acollides al règim especial”
 2. “Canvi Estat Membre d'Identificació – Voluntari”
 3. “Deixar de complir les condicions del règim per cessació o trasllat de sede o establiment permanent fora d'Espanya”
 4. “L'intermediari deixa d'actuar per compte del declarant”
 5. “Voluntari”

la data efectiva de baixa serà el primer dia del mes següent a la data de l'acord de baixa.

Per als motius:

 1. “Canvi d'Estat Membre d'Identificació – Per cessació de l'establiment permanent a Espanya des de la següent data”
 2. “Canvi Estat Membre d'Identificació - Per trasllat de sede a un altre Estat de la UE des de la següent data”

la data efectiva de baixa serà la data del canvi consignada pel declarant, sempre que la sol·licitud de baixa s'haja presentat abans de l'onzè dia del mes següent al del canvi.

En cas contrari, la data efectiva de baixa serà el primer dia del mes següent a la data de l'acord de baixa.

En qualsevol dels casos de baixa, ha de presentar la seua declaració d'IVA corresponent a l'últim mes en el que haja estat d'alta en el portal de l'AEAT, en els terminis legalment establits.