Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

Dades bàsiques de la sol·licitud

En primer lloc, s'haurà de marcar una de les tres caselles corresponents a la causa de presentació del formulari 035 de registre en els règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues de béns - Règim d'importació com a declarant:

  • Alta: quan desitge registrar-se a Espanya en el règim.
  • Modificació: per a modificar alguna de les dades comunicades en la sol·licitud d'alta o en modificacions prèvies.
  • Baixa: per a sol·licitar la baixa en el règim.

En “Tipus de presentació” ha d'indicar-se si el declarant actua bé en nom propi en el Règim d'importació (sense intermediari), o bé a través d'intermediari.

En el Règim d'Importació, el subjecte passiu importador que no estiga establit en la Comunitat està obligat a actuar a través d'un intermediari establit en este territori. En qualsevol altre cas, voluntàriament també pot actuar a través d'intermediari.

Com a excepció a l'anterior, els subjectes passius que tinguen la sede de la seua activitat econòmica a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla i que no disposen d'establiment permanent algun en el territori de la Comunitat podran registrar-se a Espanya en el règim d'importació sense designar a un intermediari.

Quan s'actue a través d'intermediari, prèviament, l'intermediari ha de registrar-se com a tal en el Règim d'importació per a posteriorment presentar el model 035 d'alta del subjecte passiu importador.

En el camp d'Identificació, depenent de la causa de presentació, ha de consignar-se:

  • Alta - Tipus de presentació: En nom propi (sense intermediari) el Número d'identificació fiscal a Espanya del subjecte passiu que registrarà.
  • Alta – Tipus de presentació: Intermediari  el Número d'identificació com intermediari en el Règim d'importació (NIOSSIn).
  • Modificació o Baixa (ja s'actue en nom propi o a través d'intermediari) El Número d'operador a l'efecte del Règim d'importació (NIOSS) del subjecte passiu que sol·licita la modificació de dades o la baixa en el règim.

Per a continuar, s'ha de polsar el botó D'acord “”.