Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

2. Declarant

Ha de complimentar les dades del subjecte passiu que sol·licita l'alta. 

Els camps “NIF” i “Cognoms i nom o raó social” no són modificables. 

Complimente, si escau, els camps següents:

  • País de la sede a l'estranger si no és una empresa amb sede a la UE. En este cas, haurà d'indicar-se si disposa d'establiment permanent a l'efecte d'IVA a Espanya.

    A l'efecte d'IVA es considera que les empreses amb sede a les Canarias, Ceuta o Melilla no tenen seu sede en la Comunitat, pel que hauran de marcar este apartat, indicant el codi IC (Canarias), XC (Ceuta) o XL (Melilla) segons corresponga. Hauran de també indicar si disposen d'establiment permanent a l'efecte d'IVA en el territori espanyol d'aplicació de l'IVA.

  • Indicació de si el subjecte passiu està inclòs en un grup d'entitats a l'efecte de l'IVA. En este cas, en l'apartat 7 només haurà de consignar els llocs d'uns altres països de la UE on s'inicia l'expedició o transporte de béns, però no els establiments permanents dels que dispose en uns altres països de la UE.

  • Declaració de ser una interfície electrònica que facilita la venda de béns

  • Declaració de no estar establit a l'efecte d'IVA a la UE

  • Denominació o denominacions comercials del sol·licitant, si són diferents del nom o de la raó social.