Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

3. Dades del Declarant

En el camp “Telèfon” ha de consignar “00+código de país+ núm. de telèfon”.

En el camp “correu electrònic de contacte” consigne l'adreça electrònica del subjecte passiu a la que desitge que s'envien les comunicacions que emeten les Administració tributàries en relació amb el règim i des del qual el subjecte passiu podrà efectuar consultes sobre seus expedientes a l'Administració tributària espanyola.

En el camp “Direcció” haurà de consignar la direcció de la sede del subjecte passiu, ja radique esta sede a Espanya o a l'estranger.

En el cas de subjectes passius amb sede en un país o territori tercer s'indicarà la direcció de la sede en este país o territori, fins i tot en el cas de disposar d'establiments permanents a l'efecte d'IVA a Espanya.

Per defecte es carreguen les dades del declarant que consten en el cens de l'Agència Tributària. Si no són correctes o estan desactualizados, hauran de consignar-se les dades correctes.

Si més no, ha de fer-se constar la direcció del declarant, no de la seu eventual representant ni persona de contacte.