Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

5. Canvi país d'identificació

No complimente este apartat quan decidisca voluntàriament canviar d'Estat membre d'identificació, sense haver-se produït un canvi d'estructura que motive el trasllat.

Este apartat s'ha d'omplir quan com a conseqüència d'un canvi d'estructura (trasllat de la sede a Espanya o cessació d'establiment permanent o del lloc d'inici del transporte en l'anterior Estat membre d'identificació) no pot seguir registrat en el règim en l'anterior Estat membre i ha d'o pot registrara a Espanya per poder seguir aplicant el mateix règim especial. En estos casos la data d'efectes de l'alta en el Règim de la Unió a Espanya coincidirà amb la data de baixa en l'anterior Estat Membre d'identificació.

S'ha d'indicar el seu número d'operador en el règim de la Unió al país anterior.

És aplicable quan està ja registrat en el Règim de la Unió en un altre Estat Membre i com a conseqüència del trasllat de la sede a Espanya o de la cessació de l'establiment en l'Estat inicial o de deixar d'iniciar-se el transporte en este Estat, desitja canviar el país d'identificació a Espanya. S'haurà d'informar del canvi als dos Estats Membres afectats, el d'alta i el de baixa, a més tardar el desè dia del mes següent al del canvi, si es desitja que la data d'efectes de l'alta en el nou Estat (Espanya) siga la mateixa data que la de baixa en l'antic: la data del canvi.

Si no es comunica el canvi a ambdós Estats membres dins del termini, es donarà d'alta en el règim a partir del primer dia del trimestre natural següent al de la sol·licitud.

El núm. d'identificació en l'Estat membre inicial haurà de consignar-se en l'apartat 9 de la declaració (Inclusió anterior o actual en qualsevol dels règims especials).