Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

6. Comunicació d'operacions prèvies

Este apartat ha d'omplir-se marcant “SI” si s'han realitzat o es tenen previst realitzar operacions incloses en este règim abans del primer dia del trimestre civil següent a la sol·licitud d'alta i es vulga estar donat d'alta en este règim especial amb efectes des del dia en què haja començat les operacions.

En este cas, ha d'especificar-se la data d'inici de les operacions incloses en el règim. Esta data no ha de ser prèvia al dia 1 del mes anterior al de presentació d'esta sol·licitud d'alta. En cas contrari, marque “NO”. L'alta en el règim especial assortirà aleshores efectes a partir del primer dia del trimestre natural següent a la sol·licitud d'alta.