Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

3. Data i motiu de la baixa

Ha de seleccionar un dels següents motius per a la baixa:

Deixar de prestar servicis i/o entregues de béns acollits al règim especial.

Ha de marcar esta casella per a comunicar la cessació de les operacions compreses en el règim especial.

Canvi d'Estat Membre d'Identificació.

Ha de marcar esta casella quan seguisca complint les condicions per a aplicar el Règim de la Unió en algun país de la UE, i desitge seguir aplicant-ho, però vulga o haja de canviar d'Estat membre d'identificació. Quan seleccione este motiu, haurà de també sol·licitar l'alta en el nou Estat membre d'identificació.

Haurà d'indicar un dels 3 motius següents:

 • Voluntari: Quan estant la sede del declarant fora de la UE, però estant establit o iniciant-se el transporte en diversos Estats membres, i sense haver canviat l'estructura de l'empresa de manera que puga seguir estant registrada a Espanya en el règim de la Unió, decidisca voluntàriament registrar-se en un altre Estat membre en el que també estiga establit o s'inicie el transporte.

  Per poder sol·licitar la baixa per este motiu, és necessari que des que es va registrar en este règim a Espanya hagen transcorregut com a mínim l'any de l'alta i dos anys més més.

  Haurà d'indicar-se el nou Estat membre d'identificació escollit i el núm. d'IVA assignat pel mateix.

 • Per cessació de l'establiment permanent a Espanya o per deixar d'iniciar-se a Espanya l'expedició o transporte de béns, des de la següent data: Ha de seleccionar-se este apartat en qualsevol dels dos supòsits següents:
 1. Quan el declarant deix d'estar establit en el territori espanyol d'aplicació de l'Impost però continue establit en un altre Estat la Comunitat.
 2. Quan el declarant, no establit en la Comunitat, deix d'iniciar a Espanya l'expedició o transporte de béns però existisca un altre Estat Membre des del qual sí s'inicie l'expedició o transporte de béns.

  En ambdós casos (a) i b)), haurà d'indicar-se el nou Estat membre d'identificació i el núm. d'IVA assignat pel mateix.

 • Per trasllat de sede a un altre Estat de la UE des de la següent data: Este apartat només s'ha d'omplir per a sol·licitar la baixa en el règim degut al trasllat de la sede de la seua activitat econòmica des d'Espanya a un altre Estat membre. Haurà d'indicar-se l'Estat membre al que s'ha traslladat la sede (que serà el nou Estat membre d'identificació), i el núm. d'IVA assignat pel mateix.

Deixar de complir les condicions del Règim per cessació o trasllat fora d'Espanya de la sede, establiment permanent o lloc d'inici del transporte.

Este apartat només s'ha de seleccionar per a:

 1. Sol·licitar la baixa en el règim de la Unió atès que la seua activitat acollida al mateix consistix únicament en la prestació de servicis i deixa d'estar establit en la Comunitat, tant si es registra en el règim exterior (a Espanya o en un altre Estat membre) com si decidix no registrar-se en el règim exterior. En cas que desitge registrar-se en el règim exterior de la Unió per a la declaració de prestacions de servicis, haurà de presentar la sol·licitud d'alta en l'Estat membre d'identificació que esculla.
 2. Sol·licitar la baixa en el Règim de la Unió degut a un canvi d'estructura (trasllat de sede, d'establiment permanent o del lloc d'inici del transporte) que impedix seguir aplicant el mateix a Espanya. El subjecte passiu complix els requisits per a registrar-se en el Règim de la Unió en un altre Estat membre però voluntàriament decidix no fer-ho.

Voluntari.

Ha de marcar esta casella per a comunicar la renuncia voluntària al règim, malgrat seguir operant i complint les condicions per a seguir aplicant el mateix.

Per als motius:

 1. Deixar de prestar servicis i/o entregues de béns acollits al règim especial”
 2. “Canvi Estat Membre d'Identificació – Voluntari”
 3. “Deixar de complir les condicions del Règim per cessació o trasllat fora d'Espanya de la sede, establiment permanent o lloc d'inici del transporte.”
 4. “Voluntari”

la data efectiva de baixa serà el primer dia del trimestre natural següent a la data de l'acord de baixa.

Per als motius:

 1. “Canvi d'Estat Membre d'Identificació – Per cessació de l'establiment permanent a Espanya o per deixar d'iniciar-se a Espanya l'expedició o transporte de béns, des de la següent data”
 2. “Canvi Estat Membre d'Identificació - Per trasllat de sede a un altre Estat de la UE des de la següent data”

la data efectiva de baixa serà la data del canvi consignada pel declarant sempre que la sol·licitud de baixa s'haja presentat abans de l'onzè dia del mes següent al del canvi. En cas contrari, o si no es registra en el nou Estat membre d'identificació, la data efectiva de baixa serà el primer dia del trimestre següent a la data de l'acord de baixa.

En qualsevol dels casos de baixa, s'haurà de presentar la declaració d'IVA corresponent a l'últim trimestre en el que haja estat d'alta en el portal de l'AEAT, en els terminis legalment establits