Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

1.3 Resum de la documentació que acompanya al model 036

SOCIETATS ANÒNIMES, DE RESPONSABILITAT LIMITADA, COL·LECTIVES, COMANDITÀRIES, COOPERATIVES I CIVILS PROFESSIONALS

 

NIF provisional

NIF definitiu

MODIFICACIÓ

BAIXA (dissolució)

DECLARACIÓ CENSAL

Model 036

sí

sí

DOCUMENTACIÓ

Acord de voluntats

Sí

Només per a societat en constitució SENSE escriptura

Escriptura de constitució amb estatuts (original i còpia)

sí

Només per a societat en constitució AMB escriptura

sí

Inscripció en Registres

Certificació negativa denominació al Registre Mercantil. Només per a societat en constitució SENSE escriptura

Certificat inscripció al Registre Mercantil o en el Registre de Cooperatives corresponent

NIF representant legal i/o la persona física que firma el 036 (original i còpia)

Sí

Representant legal si hi ha escriptura o promotor de la constitució

Sí

Representant legal

Sí

Representant legal

Sí

Representant legal

Document acreditatiu de la condició de representant (original i còpia)

Sí

No és necessari si figura en l'escriptura de constitució

Sí

No és necessari si figura en l'escriptura de constitució

Document del registre admetent modificació (original i còpia)

Sí

Escriptura inscrita amb la modificació. No és necessari si es modifica el domicili fiscal

Escriptura o acta de dissolució i en el seu cas inscrita en el registre (original i còpia)

Sí

Escriptura d'extinció de la societat (no es presenta si només se cessa l'activitat)
 

SOCIETATS CIVILS I COMUNITATS DE BÉNS

HERÈNCIES JACENTS

COMUNITATS DE PROPIETARIS

 

NIF

MODIFICACIÓ

BAIXA

Successió testamentària

Successió legal intestada

NIF (assignació)

DECLARACIÓ CENSAL

Model 036

Sí

sí

sí

sí

sí

sí

DOCUMENTACIÓ

Escriptura de constitució (original i còpia)

sí

Escriptura pública (obligatòria si s'aporten béns immobles) o contracte privat

sí

Escriptura o document de constitució

Inscripció en Registres

sí

Registre mercantil per a societats professionals

NIF representant legal i/o de la Persona física que firma el 036 (original i còpia)

sí

Ambdós si són diferents

sí

sí

sí

Hereu

sí

Hereu

sí

President o administrador autoritzat en acta

Document acreditatiu de la Condició de representant (original i còpia)

sí

Document del registre admetent modificació (original i còpia)

sí

Escriptura o acta de dissolució i en el seu cas inscrita en el registre (original i còpia)

sí

Acta de nomenament de president o administrador (original i còpia)

sí

Llibre d'actes legalitzat

sí

Copia primera pàgina del llibre d'actes diligenciat pel Registre de la Propietat

Testament (original i còpia)

sí

Certificat de defunció (original i còpia)

sí

sí

Escrit firmat per tots els Hereus de no acceptació de l'Herència

sí

sí

Certificat d'últimes voluntats (original i còpia)

sí

sí

Models 600 (TP i AJD).Quan procedisca

sí

per a NIF definitiu

 

ASSOCIACIONS

UNIONS TEMPORALS D'EMPRESES

FONS D'INVERSIÓ

 

NIF

MODIFICACIÓ

BAIXA

NIF

MODIFICACIÓ

BAIXA

NIF

MODIFICACIÓ

BAIXA

DECLARACIÓ CENSAL

Model 036

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

DOCUMENTACIÓ

Escriptura de constitució (original i còpia)

sí

Acta fundacional amb acord de constitució i estatuts

sí

Escriptura pública

sí

Autorització constitució

Escriptura pública o contracte societat gestora

Justificant inscripció en la CNMV

Inscripció en Registres

sí

Certificat d'inscripció

sí

Registre UTES (potestatiu)

sí

Registre Mercantil (potestatiu)

NIF representant legal i/o de la persona física que firma el 036 (original i còpia)

sí

sí

sí

sí

Representant legal

sí

Representant legal

sí

Representant legal

sí

Representant societat gestora

sí

Representant societat gestora

sí

Representant societat gestora

Document acreditatiu de la condició de representant (original i còpia)

sí

Excepte si consta en escriptura o estatuts

sí

sí

sí

Document del registre admetent modificació (original i còpia)

sí

sí

No si només es modifica el domicili fiscal

sí

Escriptura de dissolució i liquidació inscrita en el Registre públic corresponent (original i còpia)

sí

sí

sí