Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

1.4 Model 039

Els empresaris o professionals que formen part d'un grup d'entitats i que vagen a aplicar el règim especial previst en la Llei del IVA , ho hauran de comunicar (l'entitat dominant) en el model 039, el mes de desembre anterior a l'any natural en què haja de fer efecte.

Així mateix, l'entitat dominant haurà de presentar el model 039 quan es produïsca qualsevol modificació que afecte a les entitats del grup o per la incorporació d'entitats de nova creació, dins del període de declaració-liquidació corresponent al període de liquidació en què es produïsca la modificació o incorporació.

Es presentarà igualment el model 039 per a sol·licitar la inscripció en el Registre de devolució mensual –REDONE'M-, així com opcions o renúncies, amb caràcter general el mes de desembre anterior a l'any en què hagen d'assortir efectes.Si els acords per a la inscripció s'adoptaren posteriorment a l'inici de l'any natural, s'ha de presentar durant el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques, assortint efectes des de l'endemà a aquell en el qual finalitze el període de liquidació de les esmentades autoliquidacions.