Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

1.5 Formulari 035

Els empresaris o professionals  que desitgen optar per la finestreta única a Espanya hauran de presentar el formulari 035 “Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials aplicables als subjectes passius que presten serveis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius o que realitzen vendes a distància de béns o determinats lliuraments nacionals de béns”, per a comunicar l'inici, modificació o cessament de les operacions compreses en algun dels règims especials que la componen.

El formulari 035 es complimentarà a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, amb certificat electrònic o amb Cl@ve PIN.

Termini de presentació de la declaració d'inici:el model 035 es pot presentar en qualsevol moment, si bé el règim començarà a aplicar-se en funció de quan s'haja presentat, tal com s'indica en el següent paràgraf.

Se farà efectiu depenent del règim:

  • Règim exterior a la Unió i Règim de la Unió:l'alta es farà efectiva el primer dia del trimestre natural següent a aquell en el qual l'empresari o professional presente el formulari 035 per a comunicar l'inici de les seues operacions compreses en un d'estos dos règims especials de la Finestreta Única.No obstant això, el règim s'aplicarà des de la data en què comencen les operacions, si la declaració d'inici (035) es presenta a tot tardar el desé dia del mes següent a eixa data d'inici de les operacions i es faça constar en l'apartat “Comunicació d'operacions prèvies” del formulari.
  • Règim d'importació:l'alta es farà efectiva quan l'Agència Tributària assigne a l'empresari o professional, o en el seu cas al mitjancer que actua pel seu compte, el número d'operador a efectes d'este règim (NIOSS), que comença amb les lletres IM.

Termini de presentació de la declaració de modificació: és fins al desé dia del mes següent a aquell en què s'ha dut a terme la modificació.

Termini de presentació de la declaració de cessament: el termini és diferent en funció del règim:

  • Règim exterior de la Unió i Règim de la Unió: haurà de ser comunicat almenys 15 dies abans de finalitzar el trimestre natural anterior a aquell en què se cessa l'activitat en eixe règim.
  • Règim d'importació: és d'almenys 15 abans de finalitzar el mes natural anterior a aquell en el qual s'abandone el règim en qüestió.

El mitjancer l'Estat membre d'identificació del qual siga Espanya, que pose fi a la seua activitat per compte d'empresaris o professionals acollits al règim d'importació, haurà d'informar de la seua decisió l'Agència Estatal d'Administració Tributària, almenys quinze dies abans de finalitzar el mes natural anterior a aquell en el qual es pretenga deixar d'actuar com a mitjancer.