Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

11.2 Notificacions electròniques obligatòries -NEO-

Tenen obligació de rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions que efectue l'Agència Tributària en les seues actuacions i procediments tributaris, duaners i estadístics de comerç exterior i en la gestió recaptatòria dels recursos d'altres Ens i Administracions Públiques que té atribuïda o encomanada, les persones i entitats a les quals es referix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com els representants duaners, les persones físiques inscrites en REDONE'M i les persones físiques inscrites en el Registre de Grans Empreses (art. 4 del RD 1363/2010, de 29 d'octubre).D'acord amb això, estan obligats, entre d'altres:

  • Societats anònimes i de responsabilitat limitada.
  • Persones jurídiques i Entitats sense Personalitat Jurídica (comunitats de béns, herències jacents i comunitats de propietaris).
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol.
  • Entitats el NIF de les quals comence per la lletra "V" i corresponga amb un dels següents tipus:Agrupació d'interés econòmic, Agrupació d'interés econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons de titulització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària, Fons de garantia d'inversions.
  • Unions temporals d'empreses.
  • Contribuents inscrits en el Registre de grans empreses.
  • Contribuents que tributen en el règim de consolidació fiscal de l'IS.
  • Contribuents que tributen en el règim especial del grup d'entitats de l'IVA.
  • Contribuents inscrits en el REDONE'M.
  • Contribuents amb autorització per a la presentació de declaraciós duaneres mitjançant el sistema de transmissió electrònica de dades (EDI).

Els obligats a rebre comunicacions i notificacions que efectue l'Agència Tributària no han de subscriure's a procediments concrets ja que estan subscrits automàticament a tots ells.L'alta és automàtica.

L'accés a les notificacions electròniques pot realitzar-se en la DEH o a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, directament per l'obligat tributari o mitjançant un apoderat amb poder exprés per a rebre notificacions electròniques procedents de l'Agència Tributària.La autenticació dels interessats per a accedir al contingut dels documents que es notifiquen, en la DEH, es realitzarà amb certificat electrònic.

Els contribuents han d'accedir a les seues notificacions pendents durant un període de 10 dies naturals.Transcorregut l'esmentat termini sense accedir a les mateixes, es produirà la seua expiració, considerant-se la notificació com realitzada a efectes del procediment.En qualsevol cas -accés, rebuig o expiració-, es podrà accedir a les notificacions electròniques a través de la DEH durant un termini de 90 dies.

Més informació sobre notificacions