Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.1 Activitats no subjectes i activitats exemptes de l'IVA

No estan subjectes al IVA entre d'altres i complint els requisits que en cada cas es determinen:

 1. La transmissió d'un conjunt d'elements corporals i incorporals que, formant part del patrimoni empresarial o professional del subjecte passiu, constituïsquen una unitat econòmica autònoma per al transmitent capaç de desenvolupar una activitat econòmica pels seus propis mitjans.No comprén la mera cessió de béns.

 2. Operacions realitzades per les Administracions Públiques (tret que actuen com a empresa mercantil).

 3. Lliuraments de béns i prestacions de servicis amb finalitats de promoció.

 4. Els servicis prestats per persones físiques en règim de dependència, derivat de relacions administratives o laborals, ordinàries o especials.

 5. Determinats autoconsums de béns i servicis.

 6. Determinades concessions i autoritzacions administratives.

 7. Les prestacions de servicis a títol gratuït que siguen obligatòries per al subjecte passiu en virtut de normes jurídiques o convenis col·lectius, inclosos els servicis telegràfics i telefònics prestats en règim de franquícia.

 8. Els servicis prestats a les cooperatives de treball associat pels seus socis i els deixats a les altres cooperatives pels seus socis de treball.

 9. Les operacions realitzades per les comunitats de Regantes per a l'ordenació i aprofitament de les aigües.

 10. Els lliuraments de diners a títol de contraprestació o pagament.

En l'IVA es contemplen diverses exempcions.

Són exempcions interiors (les localitzades al territori de l'IVA), entre d'altres:

 • Ensenyament en centres públics o privats autoritzats i classes particulars per persones físiques sobre matèries incloses en els plans d'estudis del sistema educatiu.Servicis d'atenció a xiquets en el centre docent prestats en temps interlectiu.

 • Assistència a persones físiques per professionals mèdics i servicis sanitaris.

 • Servicis professionals, inclosos aquells la contraprestació dels quals consistisca en drets d'autor, prestats per artistes plàstics, escriptors, col·laboradors literaris i gràfics.

 • Operacions i prestacions de servicis relatives a assegurances, reassegurances i capitalització.

 • Servicis de mediació prestats a persones físiques en diverses operacions financeres.

 • Arrendament d'habitatges i lliurament de terrenys rústics i no edificables, així com segona i ulteriors lliuraments d'edificacions.

 • Lliurament de segells de correus i efectes timbrats de curs legal.

Entre les exempcions relacionades amb el comerç exterior;el lliurament de béns expedits i transportats anara del territori peninsular espanyol i Illes Balears, ja siga amb destinació a altres Estats membres, o a territoris tercers.