Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.3.2 En què consistix

  • Qui realitze lliuraments de béns o prestacions de servicis repercutirà el tipus impositiu de l'IVA que corresponga a l'import de l'operació, tret que estiga exempta o no subjecta:

    • General:21%

    • Reduït 10%: lliuraments de productes alimentaris, béns d'ús agrícola, forestal o ramader, medicaments per a ús veterinari, aigua, productes farmacèutics d'ús directe pel consumidor final (buates, gases, benes...), compreses, tampons, protegeslips, preservatius i altres anticonceptius no medicinals, equips mèdics, aparells i altres instrumental dissenyats per a ús personal i exclusiu de persones que tinguen deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, habitatges, garatges i annexos, flors i plantes vives i objectes d'art.També s'inclouen, entre altres, els servicis de transports de viatgers, obres de renovació i reparació d'habitatges, hostaleria i restaurants, activitats agrícoles, forestals i ramaderes, i servicis esportius de caràcter aficionat, assistència social, fires i exposicions comercials, sales cinematogràfiques, etc.

    • Superreduït 4%:aliments bàsics, medicaments per a ús humà, llibres –inclosos els llibres que se subministren en qualsevol suport físic, p. ex. els entregats a través d'arxius electrònics disposats per al seu bolc a eines de lectura o dispositius portàtils que permeten emmagatzemar i llegir llibres digitalitzats-, diaris i revistes, material escolar, pròtesi, órtesis i implants interns, així com vehicles per a persones amb discapacitat, etc. 

  • Igualment, els proveïdors de béns i servicis els hauran repercutit l'IVA corresponent.

  • S'ha de calcular i en el seu cas ingressar cada trimestre o mes (grans empreses, els inscrits en el REDONE'M i entitats acollides al règim especial del grup d'entitats) la diferència entre l'IVA meritat, és a dir, repercutit a clients, i l'IVA suportat deduïble, el que repercutixen els proveïdors.