Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.3.3 Models d'autoliquidacions

El model 303, s'utilitza tant si el període de liquidació és trimestral o mensual.No obstant això, si s'ha optat pel règim especial del grup d'entitats el període de liquidació serà mensual i es presentarà el model 322 i en el seu cas també el model 353.

El model 368 “Declaració -liquidació periòdica dels règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA.” es presentarà de forma trimestral (prèvia presentació del formulari 034 d'alta en el registre especial).

A més, els subjectes passius han de formular una declaració resum anual, model 390.No obstant això no presentaran el model 390:

  • Els subjectes passius amb període de liquidació trimestral que, tributant només en territori comú, realitzen activitats en règim simplificat de l'IVA i/o l'activitat del qual consistisca en operacions d'arrendament de béns immobles de naturalesa urbana.

  • Els subjectes passius que porten els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària- SII.

Si el període de liquidació és trimestral, la presentació del model 303 i en el seu cas, l'ingrés o sol·licitud de compensació s'efectua entre l'1 i el 20 d'abril, juliol i octubre, excepte la corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, en la qual també pot sol·licitar la devolució, entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent.Per a domiciliar el pagament, la presentació es realitza per Internet entre l'1 i el 15 d'abril, juliol i octubre i entre l'1 i el 25 de gener (27 de gener de 2021 per al 4T de 2020) . El model 368 es presenta entre l'1 i el 20 d'abril, juliol, octubre i gener i independentment que en el període de declaració hagen subministrat o no servicis tecnològics.

La liquidació és mensual per a les grans empreses, per als que opten per inscriure's en el REDONE'M i per a entitats acollides al règim especial del grup d'entitats (s'opta amb el model 036 i el 039 per als grups d'entitats) utilitzant els models 303, 322 i 353.La presentació d'estos models i en el seu cas, l'ingrés o sol·licitud de compensació o devolució s'efectua entre l'1 i el 30 del mes següent a l'acabament del corresponent període de liquidació mensual tret de la del mes de gener que es presentarà fins al 23 de febrer.

Aquells que apliquen el SII estan exonerats de presentar els models 347 “Declaració d'operacions amb terceres persones” i 390 “Declaració-resum anual de l'IVA”.

Si en algun trimestre no resultara quantitat a ingressar, es presentarà, segons procedisca, declaració sense activitat, a compensar o per retornar (esta última només en l'últim trimestre).L'últim mes o trimestre del model 303 s'haurà de presentar en el seu cas de forma simultània amb la declaració resum anual, model 390

Si es desenvolupen activitats que tributen simultàniament en règim general i en règim simplificat, es presentarà el model 303, entre l'1 i el 20 d'abril, juliol i octubre (fins al 15 si domicilia el pagament), i entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent (fins al 25 si domicilia el pagament).