Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.3.5 Obligacions formals

  • Expedir i lliurar factura completa als seus clients i conservar còpia.

  • Exigir factura dels seus proveïdors i conservar-la.

  • Portar els següents llibres registre de factures expedides, rebudes, béns d'inversió i determinades operacions intracomunitàries.A més, ha d'emportar-se un Llibre registre especial de rebuts emesos pels adquirents de béns o servicis als subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura.Els contribuents obligats al SII, i aquells que voluntàriament decidisquen utilitzar-lo, portaran estos Llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària mitjançant el subministrament gairebé immediat dels registres de facturació.