Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.5.1 A qui s'aplica

Règim obligatori per a determinades activitats de sectors establits per la Llei i que s'aplica als comerciants minoristes, persones físiques, herències jacents o comunitats de béns quan tots els seus socis, comuners o partícips siguen persones físiques, que comercialitzen a la menuda, articles de qualsevol naturalesa, excepte els següents productes:

 1. Vehicles a motor per a circular per carretera i els seus remolcs.

 2. Embarcacions i vaixells.

 3. Avions, avionetes, velers i altres aeronaus.

 4. Accessoris i peces de recanvi dels mitjans de transport anteriors.

 5. Joies, joies, pedres precioses, perles naturals o cultivades, objectes elaborats totalment, o parcialment amb or o platí.Bijuteria fina que continga pedres precioses, perles naturals o els referits metalls, ja siga en banyat o xapat, tret que el contingut d'or o platí tinga una espessor inferior a 35 micres.

 6. Peces de vestir o d'ornament personal confeccionades amb pells de caràcter sumptuari, tret de bosses, carteres i objectes similars, així com, les peces realitzades exclusivament amb retalls, caps, etc., o amb pells corrents o d'imitació.

 7. Objectes d'art originals, antiguitats i de col·lecció.

 8. Béns utilitzats pel subjecte passiu transmitent o per tercers abans de transmetre'ls.

 9. Aparells i accessoris per a l'avicultura i apicultura.

 10. Productes petrolífers la fabricació del qual, importació o venda està subjecta als Impostos Especials.

 11. Maquinària d'ús industrial.

 12. Materials i articles per a la construcció d'edificacions o urbanitzacions.

 13. Minerals, excepte el carbó.

 14. Ferros, acers i altres metalls i els seus aliatges, no manufacturats.

 15. Or d'inversió.

Són comerciants minoristes els qui venen habitualment béns mobles o semovents sense sotmetre'ls a processos de fabricació, elaboració o manufactura, si les vendes a consumidors finals durant l'any anterior superen el 80% de les vendes totals realitzades.Si no es va exercir l'activitat l'esmentat any o tributara en estimació objectiva en l'IRPF i té la condició de detallista en l'IAE, no s'aplicarà el requisit del percentatge de vendes.

Si no es reunixen estos requisits, serà d'aplicació el règim general.No obstant això, existixen algunes activitats de comerç a la menuda que poden tributar en el règim simplificat.