Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.5.5 Començament o cessament d'activitats en el règim especial

El comerciant que comence una activitat en este règim especial haurà de liquidar i ingressar la quantitat resultant d'aplicar els tipus i recàrrecs vigents en la data d'inici al valor d'adquisició de les existències, IVA exclòs, tret que s'hagen adquirit un altre comerciant sotmés a este règim especial per una transmissió del patrimoni empresarial no subjecta al IVA.

Quan es produïsca el cessament en l'activitat per pèrdua de la condició de detallista, el comerciant podrà deduir la quota resultant d'aplicar els tipus i recàrrecs vigents en la data de cessament al valor d'adquisició de les existències, IVA i recàrrecs exclosos.

Si el cessament es produïx per la transmissió no subjecta del patrimoni empresarial a comerciants no sotmesos a este règim, l'adquirent podrà deduir la quota resultant d'aplicar els tipus vigents el dia de la transmissió al valor de mercat de les existències.

En estos casos hauran d'elaborar-se inventaris d'existències comercials amb referència al dia anterior al d'inici o cessament i presentar-se en el termini de 15 dies en la Delegació o Administració de l'Agència Tributària del domicili fiscal o per via electrònica a través del procediment habilitat a la Seu electrònica.

Cas particular:cesse en el règim especial del recàrrec d'equivalència per societats civils:les societats civils que durant el 2015 van tributar en règim d'atribució de rendes en el IRPF i van estar acollides al recàrrec d'equivalència del IVA, i que amb efectes d'1 de gener de 2016 han passat a tindre la condició de contribuents en l'Impost sobre Societats cessant, per tant, en el recàrrec d'equivalència del IVA, podran efectuar la deducció de la quota resultant d'aplicar el valor d'adquisició de les seues existències inventariades en la data del cessament, IVA i recàrrec d'equivalència exclosos, els tipus de IVA i recàrrec que estigueren vigents en l'esmentada data.