Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.6.1 A qui s'aplica

Als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres que no hagen renunciat ni estiguen exclosos del mateix.

Queden exclosos del règim:

 • Societats mercantils, cooperatives i societats agràries de transformació.

 • Els que renuncien a l'aplicació del règim d'estimació objectiva en IRPF o al règim simplificat en IVA.

 • Ingressos d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes superiors a 250.000 € l'any immediat anterior.

 • Superar els següents imports per a totes les operacions realitzades diferents de les referides en el punt anterior i l'any immediat anterior:

  • Adquisicions i importacions de béns i servicis en totes les seues activitats, exclosos elements de l'immobilitzat, 250.000 € anuals IVA exclòs.

  • Volum d'ingressos del conjunt d'activitats, diferents de les compreses en este règim especial, 150.000 €.

 • Cessió de finques o explotacions en arrendament o parceria o cessió de l'aprofitament de la resina.

 • Ramaderia independent.

 • Explotacions cinegètiques.

 • Pesca marítima.

 • Ramaderia integrada.

La renúncia es realitza:

 1. Expressament, presentant els models 036 o 037 de declaració censal de començament, o el desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de fer efecte.

 2. Tàcitament, presentant en termini el model 303 del primer trimestre de l'any natural o la primera autoliquidació en cas d'inici.

La renúncia produïx efectes durant un mínim de 3 anys i s'entendrà prorrogada tàcitament en els anys següents, tret de revocació el mes de desembre anterior a l'any natural en què haja de fer efecte.

La renúncia o exclusió de REAGP en IVA suposa la renúncia o exclusió del règim d'estimació objectiva en l'IRPF.

La renúncia al mètode d'estimació objectiva en l'IRPF i la posterior revocació a què es referix l'apartat 3.2 per als anys 2020 i el 2021, tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials simplificat i de l'agricultura de l'IVA.

Enllaç a l'apartat 3.2 Renúncia