Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.6.2 En què consistix

No existix obligació de repercutir ni de liquidar i ingressar l'IVA per les vendes dels productes naturals obtinguts en les explotacions, ni pels lliuraments de béns d'inversió utilitzats en esta activitat, que no siguen immobles, tret de per les importacions de béns, adquisicions intracomunitàries de béns i les operacions amb inversió del subjecte passiu.

En este règim no es poden deduir les quotes d'IVA suportades en l'activitat.No obstant això, es recupera l'impost suportat a través de les compensacions agràries.En este règim se'n percep una compensació a tant alçat en els lliuraments de productes naturals a altres empresaris no acollits a este règim i que no realitzen exclusivament operacions interiors exemptes.També en els lliuraments intracomunitaris a persones jurídiques no empresaris i en les prestacions de servicis inclosos en el REAG i P.

La compensació resulta d'aplicar el 12% sobre el preu de venda dels productes obtinguts en explotacions agrícoles o forestals i el 10,5% en les ramaderes i pesqueres.

Les compensacions es reintegren, amb caràcter general, per l'empresari o professional que adquirix els béns o els servicis compresos en este règim.