Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.6.4 Obligacions formals

Conservar còpia dels rebuts acreditatius del pagament de la compensació.Estos rebuts seran emesos pel destinatari de l'operació i firmats pel titular de l'explotació.

Portar un llibre registre en el qual s'anotaran totes les operacions compreses en REAG i P (ingressos).Si es realitzaren altres operacions a què siga aplicable el règim simplificat o el de recàrrec d'equivalència s'haurà d'emportar un llibre registre de factures rebudes anotant amb la deguda separació les factures que corresponguen a les adquisicions relatives a cada sector diferenciat d'activitat, incloses les referides al REAG i P.