Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.7.3 En què consistix el règim del criteri de caixa

L'impost es meritarà

  • En el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts.

  • El 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació si el cobrament no s'ha produït.

La repercussió s'haurà d'efectuar en expedir i lliurar la factura que s'entendrà produïda en el moment de la meritació de l'operació.

Els acollits a este règim, així com, els no acollits que siguen destinataris d'operacions incloses en el mateix, podran practicar les seues deduccions

  •  Des del moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets.
  • Des del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït.

Deurà acreditar-se el moment del pagament total o parcial del preu de l'operació.