Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.7.5 Obligacions formals

  • S'opta per este règim presentant declaració censal model 036 a l'inici de l'activitat o el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en ha d'assortir efecte.L'opció s'entendrà prorrogada tret de renúncia.

  • La renúncia s'ha d'exercitar el mes de desembre anterior a l'any en què haja d'assortir efectes i tindrà validesa mínima de 3 anys.

  • Els acollits a este règim, han d'incloure tant al llibre registre de factures expedides com en el de rebudes les dates del cobrament o pagament respectivament i import del cobrament, parcial o total, de l'operació i el compte bancari o un altre medi que acredite el cobrament total o parcial.

  • Els destinataris de les operacions, han d'incloure al llibre registre de factures rebudes les dates i import del pagament, parcial o total, de l'operació, i el mitjà de pagament utilitzat.

  • L'expedició de la factura de les operacions acollides a este règim especial s'haurà de produir en el moment de la seua realització, tret de quan el destinatari siga un empresari o professional, en el cas de la qual, com a data límit, se n'haurà de realitzar abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagen realitzat.Les factures han de contindre la menció de “règim especial del criteri de caixa”.

  • Les operacions han d'anotar-se als llibres registre en els terminis establits com si no els haguera sigut d'aplicació el règim i completar-se en el moment en què s'efectuen els cobraments i pagaments.