Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

La declaració de l'IRPF 2020:aspectes generals

Model de declaració

En el present exercici, com en els anteriors, s'ha aprovat un únic model de declaració (Model D-100) que hauran d'utilitzar tots els contribuents obligats a declarar pel IRPF.

A estos efectes, el esborrany de declaració del IRPF degudament confirmat pel contribuent tindrà la consideració de declaració del IRPF.

Seran vàlides les declaraciós efectuades a través dels servicis d'ajuda deixats a les oficines de l'Agència Tributària o en les habilitades a tal efecte per les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals per a la prestació de l'esmentat servici i la presentació del qual s'efectue a les esmentades oficines a través de la intranet de l'Agència Tributària.

Informació i identificació del domicili habitual actual del contribuent

Es manté la identificació del domicili fiscal del contribuent introduïda el 2019, que oferix la informació de l'últim domicili fiscal disponible a la base de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de forma separada a la resta de la declaració i abans de la descàrrega de les dades fiscals perquè el contribuent el ratifique i, en el seu cas, puga modificar-lo.

Assignació tributària a l'Església Catòlica

La disposició addicional dihuitena de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007 (BOE del 29), establix que, amb vigència des de l'1 de gener de 2007 i amb caràcter indefinit, l'Estat destinarà al sosteniment de l'Església Catòlica el 0,7 per 100 de la quota íntegra del IRPF corresponent als contribuents que manifesten expressament la seua voluntat en tal sentit.

A estos efectes, s'entén per quota íntegra del IRPF la formada per la suma de la quota íntegra estatal i de la quota íntegra autonòmica, caselles [0545] y [0546], respectivament, de la declaració.

En conseqüència, en la declaració del IRPF de l'exercici 2020 els contribuents podran destinar el 0,7 per 100 de la seua quota íntegra al sosteniment econòmic de l'Església Catòlica, marcant amb una "X" la casella [105] de la declaració.

Assignació de quantitats a activitats d'interés general considerades d'interés social

D'acord amb l'establit en la disposició addicional cent sisena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4), que han sigut prorrogats per a 2020 per Acord del Consell de Ministres de 27 de desembre de 2019, l'Estat destinarà a subvencionar activitats d'interés general considerades d'interés social el 0,7 per cent de la quota íntegra del IRPF de l'exercici 2020, corresponent als contribuents que manifesten expressament la seua voluntat en tal sentit.

A estos efectes, s'entén per quota íntegra del IRPF la formada per la suma de la quota íntegra estatal i de la quota íntegra autonòmica, caselles [0545] y [0546], respectivament, del model de declaració.

En conseqüència, en la declaració del IRPF de l'exercici 2020, els contribuents podran destinar un 0,7 per 100 de la seua quota íntegra a activitats d'interés general considerades d'interés social marcant amb una "X" la casella [106] de la declaració.

Segons l'article 2 del Reial Decret llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació (BOE del 29) són eixos de les activitats d'interés general considerades d'interés social, i com tals seran tinguts en compte en la determinació de les bases reguladores de les ajudes finançades amb el percentatge fixat del rendiment del  IRPF a altres finalitats d'interés general considerades d'interés social, els següents:

  1. L'atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral sociosanitària.
  2. L'atenció a les persones amb necessitats educatives o d'inserció laboral.
  3. El foment de la seguretat ciutadana i prevenció de la delinqüència.
  4. La protecció del medi ambient.
  5. La cooperació al desenvolupament.

En el marc dels eixos fixats en l'apartat anterior, i en execució del previst a l'article II de l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, les quantitats a distribuir, obtingudes de l'assignació del percentatge del rendiment del IRPF per a altres finalitats d'interès social es destinaran a activitats d'interés general que, de conformitat amb els articles 3.2 i 6.1 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariado, siguen considerades d'interés social.L'esmentat percentatge serà fixat anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Per a 2020 l'esmentada disposició addicional cent sisena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4) establix que la quantia total assignada en els pressupostos per a activitats d'interés general considerades d'interés social es distribuirà aplicant els següents percentatges:El 77,72 per 100 al Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, el 19,43 per 100 al Ministeri d'Afers Estrangers i de Cooperació i el 2,85 per 100 al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.Estos percentatges seran d'aplicació sobre la liquidació definitiva practicada al mateix exercici 2020.

Important: l'assignació tributària a l'Església Catòlica és independent i compatible amb l'assignació tributària a activitats d'interés general considerades d'interés social.Per tant, el contribuent podrà marcar tant la casella [105] (assignació tributària a l'Església Catòlica) com la [106] (assignació de quantitats a activitats d'interés general considerades d'interés social);o una de sola o cap d'elles.L'elecció de qualsevol de les opcions anteriors o l'absència d'elecció, no tindrà cap cost econòmic per al contribuent, per la qual cosa la quantitat a ingressar o per retornar resultant de la declaració no es veurà, en cap cas, modificada.