Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

La declaració de l'IRPF 2020: aspectes generals

Model de declaració

En present exercici, com en els anteriors, s'ha aprovat un únic model de declaració (Model D-100) que hauran d'utilitzar tots els contribuents obligats a declarar per l'IRPF.

A estos efectes, l'esborrany de declaració de l'IRPF  degudament confirmat pel contribuent tindrà la consideració de declaració de l'IRPF.

Seran vàlides les declaracions efectuades a través dels servicis d'ajuda prestats en les oficines de l'Agència Tributària o en les habilitades a este efecte per les comunitats autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats locals per a la prestació d' este servici i de la qual presentació s'efectue en les citades oficines a través de la intranet de  l'Agència Tributària.

Informació i identificació del domicili habitual actual del contribuent

Es manté la identificació del domicili fiscal del contribuent introduïda el 2019, que oferix la informació de l'últim domicili fiscal disponible en la base de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de forma separada a la resta de la declaració i abans de la descàrrega de les dades fiscals perquè el contribuent el ratifique i, si escau, puga modificar-ho.

Assignació tributària a l'Església Catòlica

La disposició addicional divuitena de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007 (BOE del 29), establix que, amb vigència des de l'1 de gener de 2007 i amb caràcter indefinit, l'Estat destinarà al sosteniment de l'Església Catòlica el 0,7 per 100 de la quota íntegra de l'IRPF corresponent als contribuents que manifesten expressament la seua voluntat en tal sentit.

A estos efectes, s'entén per quota íntegra de l'IRPF la formada per la suma de la quota íntegra estatal i de la quota íntegra autonòmica, caselles [0545] i [0546], respectivament, de la declaració.

En conseqüència, en la declaració de l'IRPF de l'exercici 2020 els contribuents podran destinar el 0,7 per 100 de la seua quota íntegra al sosteniment econòmic de l'Església Catòlica, marcant amb una "X" la casella [105] de la declaració.

Assignació de quantitats a activitats d'interés general considerades d'interés social

D'acord amb el que estableix la disposició addicional centèsima sisena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4), que han sigut prorrogats per a 2020 per Acord del Consell de Ministres de 27 de desembre de 2019, l'Estat destinarà a subvencionar activitats d'interés general considerades d'interés social el 0,7 per cent de la quota íntegra de l'IRPF de l'exercici 2020, corresponent als contribuents que manifesten expressament la seua voluntat en tal sentit.

A estos efectes, s'entén per quota íntegra de l'IRPF la formada per la suma de la quota íntegra estatal i de la quota íntegra autonòmica, caselles [0545] i [0546], respectivament, del model de declaració.

En conseqüència, en la declaració de l'IRPF de l'exercici 2020, els contribuents podran destinar un 0,7 per 100 de la seua quota íntegra a activitats d'interés general considerades d'interés social marcant amb una "X" la casella [106] de la declaració.

Segons l'article 2 del Reial decret-llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació (BOE del 29) són eixos de les activitats d'interés general considerades d'interés social, i com a tals seran tinguts en compte en la determinació de les bases reguladores dels ajuts finançades amb el percentatge fixat del rendiment de l' IRPF a uns altres fins d'interés general considerats d'interés social, els següents:

  1. L'atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral soci-sanitària.
  2. L'atenció a les persones amb necessitats educatives o d'inserció laboral.
  3. El foment de la seguretat ciutadana i prevenció de la delinqüència.
  4. La protecció del medi ambient.
  5. La cooperació al desenvolupament.

En el marc dels eixos fixats en l'apartat anterior, i en execució del que preveu l'article II de l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Sede sobre afers econòmics, de 3 de gener de 1979, les quantitats a distribuir, obtingudes de l'assignació del percentatge del rendiment de l'IRPF per a uns altres fins d'interés social es destinaran a activitats d'interés general que, de conformitat amb els articles 3.2 i 6.1 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, siguen considerades d'interés social. Este percentatge serà fixat anualment en la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

Per a 2020 l'esmentada disposició addicional centèsima sisena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4) establix que la quantia total assignada en els pressuposats per a activitats d'interés general considerades d'interés social es distribuirà aplicant els següents percentatges: El 77,72 per 100 al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el 19,43 per 100 al Ministeri d'Afer Exteriors i de Cooperació i el 2,85 per 100 al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Estos percentatges seran aplicables sobre la liquidació definitiva practicada en el propi exercici 2020.

Important: l'assignació tributària a l'Església Catòlica és independent i compatible amb l'assignació tributària a activitats d'interés general considerades d'interés social. Per tant, el contribuent podrà marcar tant la casella [105] (assignació tributària a l'Església Catòlica) com la [106] (assignació de quantitats a activitats d'interés general considerades d'interés social); o una sola o cap d'elles. L'elecció de qualsevol de les opcions anteriors o l'absència d'elecció, no tindrà cost econòmic algun per al contribuent, pel que la quantitat per ingressar o per retornar resultant de la declaració no es veurà, en cap cas, modificada.