Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

En general:devolucions derivades de la normativa de l'IRPF

Normativa:Art. 103 Llei IRPF

Si com a resultat final de la declaració del IRPF, ja consistisca esta en una autoliquidació o a l'esborrany de declaració degudament confirmat, s'obté una quantitat per retornar, el contribuent pot sol·licitar la devolució de l'esmentat import.

D'acord amb el disposat a l'article 103 de la Llei del IRPF, este import serà, com a màxim, la suma de les retencions efectivament practicades, els ingressos a compte i pagaments fraccionats realitzats del IRPF, així com de les quotes de l'Impost sobre la Renda de No Residents satisfetes per contribuents que hagen adquirit l'esmentada condició per canvi de residència, més l'import corresponent, en el seu cas, a la deducció per maternitat regulada a l'article 81 de la Llei del IRPF i/o a la deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec prevista a l'article 81 bis de la Llei del IRPF.

Com es torna?

La devolució no és automàtica.El contribuent l'haurà de sol·licitar expressament pel mig del “Document d'Ingrés o Devolució” (model 100) que acompanya els impresos de la declaració pròpiament dita.

Amb caràcter general, la devolució s'efectua mitjançant transferència bancària al compte que el contribuent indique com de la seua titularitat a l'esmentat document d'ingrés o devolució, encara que pot autoritzar-se el pagament per xec barrat o nominatiu.

Per tant, és de summa importància que es complimenten correctament, en l'apartat corresponent de l'esmentat document, les dades completes del compte en el qual es desitja rebre la devolució.

El pagament de la quantitat per retornar es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte bancari que l'obligat tributari o el seu representant legal autoritzat indiquen com de la seua titularitat en l'autoliquidació tributària, comunicació de dades o a la sol·licitud corresponent, sense que l'obligat tributari puga exigir cap responsabilitat en el cas en què la devolució s'envie al número de compte bancari per ell designat.

Vegeu sobre això l'apartat 1 de l'article 132 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, modificat per l'article 1.Siete del Reial Decret 1615/2011, de 14 de novembre, pel qual s'introduïxen modificacions en matèria d'obligacions formals a l'esmentat Reglament (BOE del 26).

No obstant això, quan el contribuent no tinga compte obert en cap Entitat Col·laboradora o es presente alguna circumstància que el justifique, es podrà fer constar l'esmentat extrem en escrit dirigit en titular de l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que corresponga al seu domicili habitual, incloent l'esmentat escrit al costat de la declaració.En vista del mateix i, prèvies les pertinents comprovacions, el titular de l'Administració o Delegació podrà ordenar la realització de la devolució que procedisca mitjançant xec barrat o nominatiu del Banc d'Espanya.

Quan es torna?

L'Administració disposa de sis mesos, des del terme del termini de presentació de les declaraciós, o des de la data de la presentació si la declaració va ser presentada anara de termini, per a practicar la liquidació provisional que confirme, o rectifique, l'import de la devolució sol·licitada pel declarant.

Si la liquidació provisional no s'haguera practicat en l'esmentat termini de sis mesos, l'Administració procedirà per retornar d'ofici l'excés de pagaments a compte sobre la quota autoliquidada, sense perjudici de la pràctica de les liquidacions ulteriors, provisionals o definitives, que pogueren resultar procedents.

Transcorregut el termini de sis mesos sense que haja sigut ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l'Administració tributària, s'aplicarà a la quantitat pendent de devolució l'interés de demora tributari des de l'endemà al de l'acabament de l'esmentat termini i fins a la data en què s'ordene el seu pagament, sense necessitat que el contribuent ho reclame.

Finalment, s'haurà de tindre en compte que, en cas d'apreciar-se errors o omissions en la declaració, l'Administració tributària pot rectificar el resultat de la liquidació efectuada pel contribuent mitjançant la corresponent liquidació provisional, modificant la quantia de la devolució sol·licitada o determinant la improcedència de la mateixa.

En el cas que es produïsca l'esmentada liquidació provisional, esta li serà reglamentàriament notificada al contribuent, que podrà interposar contra la mateixa els recursos previstos en la legislació tributària vigent.Tot això, sense perjudici que posteriorment a la pràctica de la liquidació provisional puguen desenvolupar-se tant noves actuacions de comprovació limitada pels òrgans de Gestió Tributària, com actuacions d'inspecció, en ambdós casos, quan s'hagen descobert nous fets o circumstàncies que resulten d'actuacions diferents de les realitzades i especificades en la liquidació provisional.

Atenció: no serà imputable a l'Administració tributària la demora quan la devolució no puga tramitar-se dins del termini assenyalat, per no estar la declaració correctament complimentada en tots els seus extrems, no contindre la documentació exigida, o mancar, o ser erronis, les dades del compte al qual haja de ser transferit el seu import.