Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

En general: devolucions derivades de la normativa de l'IRPF

Normativa: Art. 103 Llei IRPF

Si com a resultat final de la declaració de l'IRPF, ja consistisca esta en una autoliquidació o en l'esborrany de declaració degudament confirmat, s'obté una quantitat per retornar, el contribuent pot sol·licitar la devolució d'este import.

D'acord amb el que disposa l'article 103 de la Llei de l'IRPF, este import serà, com a màxim, la suma de les retencions efectivament practicades, els ingressos a compte i pagaments fraccionats realitzats de l'IRPF, així com de les quotes de l'Impost sobre la Renda de no Residents satisfetes per contribuents que hagen adquirit esta condició per canvi de residència, més l'import corresponent, si escau, a la deducció per maternitat regulada en l'article 81 de la Llei de l'IRPF  i/o a la deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec prevista en l'article 81 bis de la Llei de l'IRPF.

Com es torna?

La devolució no és automàtica. El contribuent haurà de sol·licitar-la expressament mitjançant el “Document d'Ingrés o Devolució” (model 100) que acompanya als impresos de la declaració pròpiament dita.

Amb caràcter general, la devolució s'efectua mitjançant transferència bancària al compte que el contribuent indique com de la seua titularitat en l'esmentat document d'ingrés o devolució, encara que pot autoritzar-se el pagament per xec creuat o nominatiu.

Per consegüent, és de suma importància que es complimenten correctament, en l'apartat corresponent del citat document, les dades completes del compte en la que es desitja rebre la devolució.

El pagament de la quantitat per retornar es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte bancari que l'obligat tributari o la seu representant legal autoritzat indiquen com de la seua titularitat en l'autoliquidació tributària, comunicació de dades o en la sol·licitud corresponent, sense que l'obligat tributari puga exigir responsabilitat alguna en el cas en què la devolució s'envie al número de compte bancari per ell designat.

Vegeu respecte d'això l'apartat 1 de l'article 132 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, modificat per l'article 1.Set del Reial decret 1615/2011, de 14 de novembre, pel qual s'introduïxen modificacions en matèria d'obligacions formals en el citat Reglament (BOE del 26).

No obstant això, quan el contribuent no tinga compte obert en cap Entitat col·laboradora o concorreu alguna circumstància que el justifique, es podrà fer constar este extreme en escrit dirigit al titular de l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que corresponga al seu domicili habitual, incloent este escrit al costat de la declaració. A la vista del mateix i, prèvies les pertinents comprovacions, el titular de l'Administració o Delegació podrà ordenar la realització de la devolució que procedisca mitjançant xec creuat o nominatiu del Banc d'Espanya.

Quan es torna?

L'Administració disposa de sis mesos, des del terme del termini de presentació de les declaracions, o des de la data de la presentació si la declaració va anar presentada fora de termini, per a practicar la liquidació provisional que confirme, o rectifique, l'import de la devolució sol·licitada pel declarant.

Si la liquidació provisional no s'haguera practicat en l'esmentat termini de sis mesos, l'Administració procedirà a retornar d'ofici l'excés de pagaments a compte sobre la quota autoliquidada, sense perjudici de la pràctica de les liquidacions ulteriors, provisionals o definitives, que pogueren resultar procedents.

Transcorregut el termini de sis mesos sense que haja sigut ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l'Administració tributària, s'aplicarà a la quantitat pendent de devolució l'interés de demora tributari des de l'endemà de la finalització d'este termini i fins la data en què s'ordene el seu pagament, sense necessitat de què el contribuent el reclame.

Finalment, haurà de tindre's en compte que, d'apreciar-se errors o omissions en la declaració, l'Administració tributària pot rectificar el resultat de la liquidació efectuada pel contribuent mitjançant la corresponent liquidació provisional, modificant la quantia de la devolució sol·licitada o determinant la improcedència de la mateixa.

En cas que es produïsca esta liquidació provisional, esta li serà reglamentàriament notificada al contribuent, qui podrà interposar contra la mateix els recursos prevists en la legislació tributària vigent. Tot això, sense perjudici que amb posterioritat a la pràctica de la liquidació provisional puguen desenvolupar-se tant noves actuacions de comprovació limitada pels òrgans de Gestió Tributària, com actuacions d'inspecció, en ambdós casos, quan s'hagen descobert nous fets o circumstàncies que resulten d'actuacions diferents de les realitzades i especificades en la liquidació provisional.

Atenció: no serà imputable a l'Administració tributària la demora quan la devolució no puga tramitar-se dins del termini assenyalat, per no estar la declaració correctament complimentada en tots els seus extrems, no contindre la documentació exigida, o faltar, o ser erronis, les dades del compte a la que haja de ser transferit el seu import.