Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Supòsit especial: sol·licitud de devolució en el cas de contribuents morts durant 2020

En el cas de contribuents morts durant 2020, l'IRPF es meritarà en la data de la defunció i el període impositiu resultarà inferior a l'any natural.

Vegeu respecte d'això en el Capítol 2 d'este Manual l'apartat"Merite i període impositiu".

En este cas, són els successors del mort els qui queden obligats a complir les obligacions tributàries pendents per l'IRPF, a exclusió de les sanciones, de conformitat amb l'article 39.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Per això han de presentar la declaració del mort en la modalitat individual i integrar les rendes obtingudes fins el moment de la seua defunció, realitzant, si escau, el pagament del deute resultant.

Ara bé, si el resultat d'esta declaració és per retornar, per a tramitar la devolució i obtindre el pagament, els successors del mort hauran de complimentar l'imprés model H-100 ("Sol·licitud de pagament de devolució a hereus"), disponible en la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedint a través de la ruta: "Tots els tràmits/Impostos i taxes/Altres/Devolucions a successors de persones físiques".

Juntament amb la sol·licitud hauran d'aportar la següent documentació:

 • Per a imports inferiors o iguals a 2000 euros:

  • Certificat de defunció.
  • Lliure de Família completa.
  • Certificat del Registre d'Últimes Voluntats.
  • Testament (només si figura en el certificat d'últimes voluntats).
  • En el cas que hi haja diversos hereus i es desitge que l'import de la devolució
  • siga abonat a un d'ells, autorització escrita i firmada amb fotocopia del DNI de
  • tots ells.
  • Certificat bancari de titularitat del compte a nom de les persones que cobraran
  • la devolució.
 • Per a imports superiors a 2000 euros:

  • Certificat de defunció.
  • Lliure de Família completa.
  • Certificat del Registre d'Últimes Voluntats.
  • Testament (només si figura en el certificat d'últimes voluntats).
  • Justificant d'haver declarat en l'Impost de Successions i Donacions l'import de la devolució.
  • En el cas d'existir diversos hereus i que el mitjà de pagament triat siga la transferència, certificat bancari de titularitat del compte a nom de tots els hereus o, si escau, Poder Notarial a favor d'algun/s d'ells.