Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Supòsit especial:sol·licitud de devolució en el cas de contribuents morts durant 2020

En el cas de contribuents morts durant 2020, el IRPF es meritarà en la data de la mort i el període impositiu resultarà inferior a l'any natural.

Vegen-se sobre això al Capítol 2 d'este Manual l'apartat "Meritació i període impositiu".

En este cas, són els successors del mort que queden obligats a complir les obligacions tributàries pendents pel IRPF, amb exclusió de les sancions, de conformitat amb l'article 39.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Per a això han de presentar la declaració del mort en la modalitat individual i integrar les rendes obtingudes fins al moment de la seua mort, realitzant, en el seu cas, el pagament del deute resultant.

Ara bé, si el resultat de l'esmentada declaració és per retornar, per a tramitar la devolució i obtindre el pagament, els successors del mort hauran d'emplenar l'imprés model H-100 ("Sol·licitud de pagament de devolució a hereus"), disponible en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedint a través de la ruta:"Tots els tràmits/Impostos i taxes/Otros/Devolucions a successors de persones físiques".

Juntament amb la sol·licitud hauran d'aportar la següent documentació:

 • Per a imports inferiors o iguals a 2.000 euros:

  • Certificat de defunció.
  • Llibre de Família complet.
  • Certificat del Registre d'Últimes Voluntats.
  • Testament (només si figura al certificat d'últimes voluntats).
  • En el supòsit que hi haja diversos hereus i es desitge que l'import de la devolució
  • siga abonat a un d'ells, autorització escrita i firmada amb fotocòpia del DNI de
  • tots ells.
  • Certificat bancari de titularitat del compte a nom de les persones que cobraran
  • la devolució.
 • Per a imports superiors a 2.000 euros:

  • Certificat de defunció.
  • Llibre de Família complet.
  • Certificat del Registre d'Últimes Voluntats.
  • Testament (només si figura al certificat d'últimes voluntats).
  • Justificant d'haver declarat en l'Impost de Successions i Donacions l'import de la devolució.
  • En el cas d'existir diversos hereus i que el mitjà de pagament elegit siga la transferència, certificat bancari de titularitat del compte a nom de tots els hereus o, en el seu cas, Poder Notarial a favor d'algun/s d'ells.