Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Termini i forma de presentació de les declaraciós de l'IRPF 2020

Termini de presentació de les declaraciós del IRPF

El termini de presentació de les declaraciós del IRPF corresponents a l'exercici 2020, qualsevol que siga el seu resultat, serà el comprés entre els dies 7 d'abril i 30 de juny de 2021, ambdós inclusivament.

Tot això, sense perjudici del termini de domiciliació bancària de les declaraciós (fins al 25 de juny de 2021) que es comenta en este mateix capítol.

Forma de presentació de les declaraciós del IRPF

En general

D'acord amb l'article 2 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaraciós informatives, declaraciós censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, les declaraciós del IRPF, així com el corresponent document d'ingrés o devolució, podran presentar-se de la següent forma:

a) Presentació electrònica per Internet, que podrà ser efectuada mitjançant algun dels següents sistemes d'identificació:certificat electrònic reconegut, número de referència o sistema Cl@ve PIN que es descriuen en este Capítol.

b) Presentació de la declaració a través de la confirmació de l'esborrany de declaració que, tal com s'ha comentat en l'epígraf anterior, permet la presentació, a més de per Internet a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a través de l'aplicació per a dispositius mòbils, per telèfon i a les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, prèvia sol·licitud de cita, així com a les oficines habilitades per les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals per a la confirmació de l'esborrany de declaració.En este cas, la declaració s'haurà de presentar directament a les esmentades oficines per a la seua immediata transmissió electrònica.Es podran presentar mitjançant la confirmació de l'esborrany de declaració les declaraciós per retornar o negatives i les declaraciós amb resultat a ingressar, sempre que, en estes últimes el contribuent hauria procedit a la domiciliació de l'ingrés resultant o, del primer termini si es tracta de declaraciós en les quals el contribuent ha optat pel fraccionament del pagament.En el cas de dispositius mòbils només es podrà confirmar l'esborrany si s'opta pel fraccionament del pagament.

Especialitats:

1.Contribuents del IRPF que es troben acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària

Els contribuents del IRPF que es troben acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària, regulat als articles 138 a 143 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, presentaran la seua declaració d'acord amb les regles previstes en els números Uno i Dos de l'apartat sisé de l'Ordre de 30 de setembre de 1999, per la qual s'aprova el model de sol·licitud d'inclusió en el sistema de compte corrent en matèria tributària, s'establix el lloc de presentació de les declaraciós tributàries que generen deutes o crèdits que s'hagen d'anotar a l'esmentat compte corrent tributari i es desenvolupa el disposat al Reial Decret 1108/1999, de 25 de juny, pel qual es regula el sistema de compte corrent en matèria tributària.

2.Contribuents que estan obligats a presentar, a més, declaració per l'Impost sobre Patrimoni

Els contribuents que presenten declaració per l'Impost sobre Patrimoni, estaran obligats a utilitzar la via electrònica a través d'Internet per a la presentació de la declaració del IRPF, havent d'utilitzar la via electrònica, a través d'Internet o del telèfon per a confirmar, en el seu cas, l'esborrany de la declaració del IRPF.

3.Contribuents amb residència habitual a l'estranger o desplaçats fora del territori espanyol

Els contribuents que tinguen la seua residència habitual a l'estranger i aquells que es troben fora del territori nacional durant els terminis de presentació de les declaraciós del IRPF podran confirmar i presentar l'esborrany de declaració i, en el seu cas, realitzar l'ingrés o sol·licitar la devolució per via electrònica, a través d'Internet o del telèfon en els termes, condicions i d'acord amb el procediment exposat en l'apartat "Confirmació i presentació de l'esborrany".

4.Declaracions del IRPF de cònjuges no separats legalment en les quals un d'ells sol·licite la suspensió de l'ingrés i l'altre manifeste la renúncia al cobrament de la devolució

En el cas de declaraciós de cònjuges no separats legalment en les quals, a l'empara del disposat a l'article 97.6 de la Llei del IRPF, un d'ells sol·licite la suspensió de l'ingrés i l'altre manifeste la renúncia al cobrament de la devolució, les declaraciós corresponents a ambdós cònjuges s'hauran de presentar de forma simultània i conjuntament al lloc que corresponga en funció que el resultat final de les seues declaraciós com a conseqüència de l'aplicació de l'esmentat procediment siga a ingressar o per retornar.