Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Contribuents no obligats a declarar-quadre resum

Regla

Renda obtinguda

Límits

Altres condicions

Rendiments del treball

22.000
 • Un pagador (2n i restants � 1.500 euros anuals).
 • Prestacions passives de dos o més pagadors les retencions dels quals hagen sigut determinades per l'Agència Tributària.
14.000
 • Més d'un pagador (2n i restants >1.500 euros anuals).
 • Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
 • Pagador dels rendiments no obligat a retindre.
 • Rendiments subjectes a tipus fix de retenció
 • Rendiments del capital mobiliari.
 • Guanys patrimonials.
1.600
 • Subjectes a retenció o ingrés a compte, excepte guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsos d'accions o participacions d'IIC en les quals la base de retenció no siga procedent determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable.
 • Rendes immobiliàries imputades.
 • Rendiments de Lletres del Tresor.
 • Subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat.
 • Altres guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques
1.000 -
 • Rendiments del treball.
 • Rendiments del capital (mobiliari i immobiliari).
 • Rendiments d'activitats
  econòmiques.
 • Guanys patrimonials.
1.000
 • Subjectes o no a retenció o ingrés a compte.
 • Pèrdues patrimonials.
<500
 • Qualsevol que siga la seua naturalesa.

Comentaris al quadre:

La regla 2a i els seus límits són independents dels continguts en la regla 1a, actuant en tot cas com a criteri corrector de la regla 1a per a rendes d'escassa quantia.En conseqüència, si un contribuent no està obligat a declarar per raó de la naturalesa i quantia de les rendes obtingudes conforme als límits i condicions de la regla 1a, no serà procedent l'aplicació de la regla 2a.

Quan, de l'aplicació dels límits i condicions de la regla 1a, el contribuent estiguera obligat a presentar declaració, s'ha d'acudir a la regla 2a i els seus límits per a verificar si opera l'exclusió de l'obligació de declarar en tractar-se de rendes d'escassa quantia.

Tinga's en compte que en la regla 2a no apareix enumerada la imputació de rendes.