Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exemples de contribuents obligats a declarar

A títol d'exemple, estan obligats a declarar, entre d'altres, els següents contribuents:

 • Els contribuents que hagen percebut rendiments íntegres del treball procedents d'un mateix pagat per import superior a 22.000 euros anuals.
 • Els contribuents que hagen percebut durant 2020 rendiments íntegres del treball per import superior a 14.000 euros en els següents supòsits:
  1. Quan procedisquen de més d'un pagador, si la suma de les quantitats procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, supera la xifra de 1.500 euros anuals.

   Covid-19: com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, derivada de la crisi sanitària del Covid-19, i a fi de pal·liar els efectes econòmics i socials que està ocasionant esta pandèmia, es van adoptar als Reials Decrets llei 8/2020, de 17 de març, 18/2020, de 12 de maig, 24/2020, de 26 de juny i 30/2020 de 29 es setembre, una sèrie de mesures d'ajustament temporal d'activitat per a evitar acomiadaments entre les quals hi ha els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE).El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) que assumix en cas de ERTE el pagament de la prestació d'atur passa a ser considerat un altre pagador per al contribuent.

   Atenent-ho, i sempre que la resta de les rendes es troben dins dels límits que en cada cas s'assenyalen a l'article 96 de la Llei IRPF, no estaran obligats a declarar pel IRPF els contribuents que obtinguen rendiments de treball, quan en estos casos de expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) la suma dels rendiments de treball procedents de més d'un pagador no superen els 14.000 euros o, en el seu cas, de 22.000 euros, si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superen en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

  2. Quan es tracte de pensionistes amb diverses pensions les retencions de les quals no s'hagen practicat d'acord amb les determinades per l'Agència Tributària, prèvia sol·licitud del contribuent a l'efecte, per mitjà del model 146.
  3. Quan es perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  4. Quan el pagador dels rendiments del treball no estiga obligat a retindre.
  5. Quan es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.
 • Els contribuents que hagen sigut titulars de béns immobles d'ús propi diferent de la vivenda habitual i del terra no edificat, les rendes imputades del qual juntament amb els rendiments derivats de Letras del Tresor i l'import de les subvencions per a l'adquisició d'habitatge de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques siga superior a 1.000 euros anuals.
 • Els contribuents titulars d'activitats econòmiques, incloses les agrícoles i ramaderes, siga quin siga el mètode de determinació del rendiment net de les mateixes, sempre que els rendiments íntegres juntament amb els del treball i del capital, així com el dels guanys patrimonials siga superior a 1.000 euros anuals.
 • Els contribuents que hagen obtingut pèrdues patrimonials en quantia igual o superior a 500 euros anuals.
 • Els contribuents titulars d'immobles arrendats (pisos, locals, places de garatge), els rendiments del qual totals, exclusivament procedents dels esmentats immobles, o conjuntament amb els rendiments del treball, del capital mobiliari, d'activitats econòmiques i guanys patrimonials excedisquen de 1.000 euros anuals.