Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Rectificació dels errors o omissions patits en declaraciós ja presentades

Pot succeir que, una vegada presentada la declaració del IRPF, ja consistisca esta en una autoliquidació o a l'esborrany de declaració degudament confirmat, el contribuent advertisca errors o omissions en les dades declarades.La via per a la rectificació d’estes anomalies és diferent, segons que els errors o omissions hagen causat un perjudici a la Hisenda Pública o al mateix contribuent.

Errors o omissions en perjudici de la Hisenda Pública

El procediment de regularització de situacions tributàries derivades d'errors o omissions patits en declaraciós ja presentades que hagen originat un perjuí a la Hisenda Pública, es comenta al Capítol 18 en l'apartat "Regularització mitjançant la presentació d'autoliquidació complementària".

Errors o omissions en perjudici del contribuent

Si el contribuent va declarar indegudament alguna renda exempta, va computar imports en quantia superior a la deguda, va oblidar deduir alguna despesa fiscalment admissible o va ometre alguna reducció o deducció a les que tenia dret i, en conseqüència, s'ha produït un perjuí dels seus interessos legítims, podrà sol·licitar la rectificació de l'esmentada autoliquidació d'acord amb el procediment que es comenta al Capítol 18.

Es permet sol·licitar la rectificació d'autoliquidació del IRPF a través de la mateixa declaració de l'impost, quan el contribuent haja comés errors o omissions que determinen una devolució més gran al seu favor o un menor ingrés, podent realitzar-se esta sol·licitud de rectificació, per al període impositiu 2020, no només a través de Renda Web sinó també a través dels programes de presentació desenvolupats per tercers.

Important:si el contribuent desitja sol·licitar la rectificació de la seua autoliquidació de l'exercici 2020 haurà de marcar la casella [127] de la declaració.Una vegada marcada, l'autoliquidació fa les funcions d'escrit de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació, d'acord amb el disposat a l'article 67 bis del Reglament del IRPF.