Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Rectificació dels errors o omissions patits en declaracions ja presentades

Pot succeir que, una vegada presentada la declaració de l'IRPF, ja consistisca esta en una autoliquidació o en l'esborrany de declaració degudament confirmat, el contribuent advertisca errors o omissions en les dades declarades. El curs per a la rectificació de tals anomalies és diferent, depenent de què els errors o omissions hagen causat un perjuí a la Hisenda Pública o al propi contribuent.

Errors o omissions en perjuí de la Hisenda Pública

El procediment de regularització de situacions tributàries derivades d'errors o omissions patits en declaracions ja presentades que hagen originat un perjuí a la Hisenda Pública, es comenta en el Capítol 18 en l'apartat"Regularització mitjançant la presentació d'autoliquidació complementària".

Errors o omissions en perjuí del contribuent

Si el contribuent va declarar indegudament alguna renda exempta, va computar imports en quantia superior a la deguda, va oblidar deduir alguna despesa fiscalment admissible o va ometre alguna reducció o deducció a les que tenia dret i, en conseqüència, s'ha produït un perjuí dels seus interessos legítims, podrà sol·licitar la  rectificació d'esta autoliquidació  d'acord amb el procediment que es comenta en el Capítol 18.

Es permet sol·licitar la rectificació d'autoliquidació de l'IRPF a través de la pròpia declaració de l'impost, quan el contribuent haja comés errors o omissions que determinen una major devolució a favor seu o un menor ingrés, podent realitzar-se esta sol·licitud de rectificació, per al període impositiu 2020, no només a través de Renda Web sinó també a través dels programes de presentació desenvolupats per tercers.

Important: si el contribuent desitja sol·licitar la rectificació de la seua autoliquidació de l'exercici 2020 haurà de marcar la casella [127] de la declaració. Una vegada marcada, l'autoliquidació fa les funcions d'escrit de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació, d'acord amb el que disposa l'article 67 bis del Reglament de l'IRPF.