Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Cas pràctic

La comunitat de béns "X", el qual NIF és E28000000, està formada per dos comuners, cada uns dels quals té un percentatge de participació del 50 per 100.El comuner "I" és contribuent pel NIF i el comuner "Z" és contribuent de l'Impost sobre Societats.La comunitat de béns ha obtingut a l'exercici 2020 les següents rendes:

 • 12.200 euros procedents de l'arrendament durant tot l'any d'un habitatge a un matrimoni.L'esmentat immoble va ser adquirit per l'entitat l'any 2000, ascendint el cost d'adquisició satisfet per la mateixa a 250.000 euros.La referència cadastral de l'immoble és 0052807VK4724A0003KI.El valor cadastral de l'immoble a l'exercici 2019 va ser de 58.500 euros, dels quals el 40 per 100 corresponen al valor del terra.

  Les despeses satisfetes al llarg de l'exercici 2020 per l'entitat en relació amb l'immoble han sigut les següents:

  • Rebut comunitat:1.100 euros.
  • Rebut IBI:360 euros.
  • Interessos derivats del finançament de l'immoble:1.300 euros.
 • 1.200 euros, en concepte d'interessos derivats d'una imposició a termini fix de dos anys i un dia.La liquidació dels esmentats interessos es va produir, al venciment del termini, el dia 2 d'octubre de 2020.
 • 1.800 euros, en concepte de dividends procedent d'accions d'una entitat resident en territori espanyol.Les despeses d'administració i depòsit de les accions han ascendit a 10 euros.
 • La comunitat de béns exercix una activitat econòmica empresarial el rendiment net de la qual es determina en el mètode d'estimació directa, modalitat normal.D'acord amb les dades i registres comptables de l'entitat, els ingressos de l'exercici han ascendit a 50.000 euros, sent les despeses deduïbles, incloses les amortitzacions fiscalment computables, de 20.000 euros.
 • El dia 10 de gener de 2020 ha venut en borsa per 150.000 euros, descomptades les despeses inherents a l'esmentada transmissió satisfetes per l'entitat, un paquet d'accions adquirit l'1 d'octubre de 1999 per 100.000 euros, incloses les despeses inherents a l'esmentada adquisició satisfetes per l'entitat.
 • El dia 15 de novembre de 2020 ha venut per 150.000,00 euros, descomptats les despeses i tributs inherents a l'esmentada transmissió satisfets per l'entitat, un immoble no afecte a l'activitat econòmica adquirit el dia 1 d'octubre de 2001 per un import equivalent a 100.000 euros, inclosos les despeses i tributs inherents a l'adquisició satisfets per l'entitat.La referència cadastral de l'immoble és 9872023VH5797S0001WX i el seu valor cadastral, que no ha sigut objecte de revisió en els últims 10 anys, ascendix a l'exercici el 2020 a un import de 30.500 euros.L'immoble ha estat desocupat des de la seua adquisició.
 • L'import de les retencions i ingressos a compte suportats per l'entitat van ascendir a:570 euros (228 d'efectuats sobre els interessos i 342 euros sobre els dividends).

Determinar la renda atribuïble per l'entitat a cadascun dels seus membres i els imports que cada un d'ells ha d'incloure en la declaració anual corresponent a la seua imposició personal.

Solució:

1.Determinació per l'entitat de la renda atribuïble a cada comuner segons les normes del IRPF:

1.1.Rendiments del capital immobiliari:

 • Ingressos íntegres:12.200
 • Despeses deduïbles:
  • Rebut comunitat:1.100
  • Rebut IBI:360
  • Interessos finançament immoble:1.300
  • Amortització immoble 3% s/(60% x 250.000,00) = 4.500

  Total despeses deduïbles:7.260,00

 • Rendiment net (12.200 – 7.260)= 4.940
 • Rendiment atribuïble a cada comuner (50% s/4.940) = 2.470

1.2.Rendiments del capital mobiliari:

 • Rendiment net dividends (1.800 - 10)= 1.790
 • Rendiment atribuïble a cada comuner (50% s/1.790) = 895
 • Rendiment net interessos:1.200
 • Rendiment atribuïble a cada comuner (50% s/ 1.200) = 600

1.3.Rendiments d'activitat econòmica:

 • Ingressos íntegres :50.000
 • Despeses deduïbles, incloses amortitzacions:20.000
 • Rendiment net (50.000 - 20.000) = 30.000
 • Rendiment atribuïble a cada comuner (50% s/ 30.000) = 15.000 

1.4.Guanys i pèrdues patrimonials (venda accions):

 • Valor de transmissió:150.000
 • Valor adquisició:100.000
 • Guany patrimonial (150.000 - 100.000)= 50.000
 • Renda atribuïble al comuner "I" (50% s/50.000) = 25.000
 • Renda atribuïble al comuner "Z" (50% s/50.000) = 25.000

1.5.Guanys i pèrdues patrimonials (venda immoble):

 • Valor de transmissió:150.000
 • Valor adquisició:100.000
 • Guany patrimonial (150.000 - 100.000) = 50.000
 • Renda atribuïble al comuner "I" (50% s/50.000) = 25.000
 • Renda atribuïble al comuner "Z" (50% s/50.000) = 25.000

1.6.Renda immobiliària imputada (immoble desocupat):

 • Renda atribuïble (2% s/30.500) x (317 ÷ 365)= 529,78
 • Renda atribuïble a cada comuner (50% s/ 529,78) = 264,89

1.7.Retencions i ingressos a compte:

 • Atribuïbles a cadascun dels comuners (50% s/570) = 285

2.Declaració de la renda atribuïda pel comuner "I" contribuent del IRPF:

2.1.Rendiment del capital immobiliari:

 • Rendiment net atribuït:2.470
 • Reducció arrendament habitatge (60% s/2.470) = 1.482
 • Rendiment net computable (2.470 - 1482) = 988

2.2.Rendiment net del capital mobiliari a integrar a la base imposable de l'estalvi:

 • Dividends
 • Import íntegre:900
 • Despeses deduïbles imputables:5
 • Interessos:
  • Rendiment net atribuït:600

  Total rendiment net computable del capital mobiliari (900 + 600 – 5) = 1.495

2.3.Rendiment activitats econòmiques:

 • Rendiment net atribuït:15.000

2.4.Guanys patrimonials a integrar a la base imposable de l'estalvi:(1)

 • Renda imputable (25.000 + 25.000) = 50.000

2.5.Renda immobiliària imputada:

 • Import atribuït:264,89

Nota a l'exemple:

(1) En tractar-se en ambdós casos de guanys obtinguts per la transmissió d'elements patrimonials (venda d'accions i immoble) el seu import s'integra a la base imposable de l'estalvi.Amb relació als guanys i pèrdues que integren la base imposable de l'estalvi vegeu el Capítol 11.(Tornar)