Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Rendes susceptibles d'imputació

Cal distingir entre:

. Rendes obtingudes d'entitats que no desenvolupen activitats econòmiques

Normativa:Art. 91.2 de la Llei IRPF

Els contribuents imputaran la renda total obtinguda per l'entitat no resident en territori espanyol quan esta no dispose de la corresponent organització de mitjans materials i personals per a la seua realització, fins i tot si les operacions tenen caràcter recurrent.És a dir, quan es considere que estes entitats no desenvolupen activitats econòmiques.

En el cas de dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de participacions s'atendrà, en tot cas, el disposat en l'apartat següent.

S'entendrà per renda total l'import de la base imposable que resulte d'aplicar els criteris i principis establits en la LIS i en les restants disposicions relatives a l'Impost sobre Societats per a la determinació d'aquella.

No obstant això, l'anterior no resultarà d'aplicació quan el contribuent acredite que les referides operacions es realitzen amb els mitjans materials i personals existents en una entitat no resident en territori espanyol pertanyent al mateix grup, en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seua residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, o bé que la seua constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids.

S'entendrà que el grup de societats a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç inclou les entitats multigrup i associades en els termes de la legislació mercantil.

. Rendes obtingudes d'entitats que desenvolupen activitats econòmiques

Normativa:Art. 91.3 de la Llei IRPF

Com a regla general i amb les matisacions contingudes a l'article 91.3 de la Llei del IRPF, el soci resident quan no siga imputable la renda total obtinguda conforme a l'assenyalat en l'apartat anterior té l'obligació d'imputar en la part general de la base imposable únicament la renda positiva obtinguda per l'entitat no resident en territori espanyol que provinga de cada una de les següents fonts:

 1. Titularitat de béns immobles, rústics i urbans, o de drets reals que recaiguen sobre estos, tret que estiguen afectes a una activitat econòmica o cedits en ús a altres entitats no residents, pertanyents al mateix grup de societats de la titular en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seua residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, i igualment estigueren afectes a una activitat econòmica.
 2. Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat i cessió a tercers de capitals propis, en els termes previstos en la normativa del IRPF, tret de les que procedisca dels següents actius financers:

  • Els tinguts per a donar compliment a obligacions legals i reglamentàries originades per l'exercici d'activitats econòmiques.
  • Els que incorporen drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establides com a conseqüència del desenvolupament d'activitats econòmiques.
  • Els tinguts com a conseqüència de l'exercici d'activitats d'intermediació en mercats oficials de valors.
  • Els tinguts per entitats de crèdit i companyies d'assegurances com a conseqüència de l'exercici de les seues activitats empresarials, sense perjudici de l'establit en la lletra g).
 3. Operacions de capitalització i assegurança, que tinguen com a beneficiari a la mateixa entitat.
 4. Propietat industrial i intel·lectual, assistència tècnica, béns mobles, drets d'imatge i arrendament o subarrendament de negocis o mines, en els termes establits a l'article 25.4 de la Llei del IRPF.

  No obstant això, no serà objecte d'imputació la renda procedent de drets d'imatge que s'haja d'imputar conforme al disposat a l'article 92 de la Llei del IRPF

 5. Transmissió dels béns i drets referits en les lletres a), b), c) i d) anteriors que genere rendes.
 6. Instruments financers derivats, excepte els designats per a cobrir un risc específicament identificat derivat de la realització d'activitats econòmiques.
 7. Activitats creditícies, financeres, asseguradores i de prestació de servicis, excepte els directament relacionats amb activitats d'exportació, realitzades, directament o indirectament, amb persones o entitats vinculades, en els termes de l'article 18 de la LIS, residents en territori espanyol, en el que determinen gastos fiscalment deduïbles en les esmentades persones o entitats residents.