Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Obligacions formals especifiques derivades del règim de transparència fiscal internacional

Normativa:Art. 91.12 Llei IRPF.Vegeu també l'ordre d'aprovació del model del IRPF

Els contribuents a qui resulte d'aplicació este règim hauran de presentar conjuntament amb la declaració pl'IRPF les següents dades relatives a l'entitat no resident en territori espanyol:

  1. Nom o raó social i lloc del domicili social.
  2. Relació d'administradors i lloc del domicili fiscal.
  3. Balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria.
  4. Import de les rendes positives que hagen de ser imputades.
  5. Justificació, en el seu cas, dels impostos satisfets respecte de la renda positiva que haja de ser imputada.

Esta informació que ha d'acompanyar a la declaració del IRPF es pot presentar a través del registre electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària accedint al tràmit d'aportació de documentació complementària corresponent a la declaració.

El registre electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària es troba regulat en Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària per la qual es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

També podran presentar-se en el registre presencial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Tot això se n'entendrà sense perjudici del disposat en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que establix que els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se:

  1. En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes a qui es referix l'article 2.1.
  2. A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  4. A les oficines d'assistència en matèria de registres.
  5. En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.