Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Règim d'atribució de rendes

Normativa: Arts 8.3 i 86 Llei IRPF

D'acord amb la regulació d'este règim especial, les rendes obtingudes per determinades entitats que no tenen la consideració de contribuents de l'Impost sobre Societats han de tributar en la imposició personal dels seus membres:Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats o Impost sobre la Renda de No Residents, segons que els respectius socis, comuners o partícips siguen contribuents de cada un dels esmentats impostos.

Els aspectes més destacats d'este règim són els següents: