Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Cas pràctic

Senyor J.P.C. ha realitzat durant l'exercici el 2020 les següents operacions amb transcendència fiscal:

  • El dia 3 de març de 2020 va alienar 11,2568 participacions en el fons d'inversió mobiliari "X", NIF G83000000, per 15.800 euros, descomptades les despeses inherents a la transmissió satisfetes pel mateix.Les esmentades participacions van ser adquirides el 10-05-2004 per un import de 15.000 euros, incloses les despeses de l'adquisició.

  • El dia 1 de juliol de 2020 va realitzar la venda d'un pis, situat al carrer Toledo, número 10, de Madrid, per un import de 150.000 euros, abonant en concepte d'Impost Municipal sobre Increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 1.900 euros.

    L'esmentat pis va ser adquirit el dia 20-12-1994 per un import equivalent a 90.000 euros, sent esta la quantitat declarada com a base imposable a efectes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials.Les despeses inherents a l'adquisició satisfetes per l'adquirent el gener de 1995, en concepte de notaria, registre i Impost sobre Transmissions van ascendir a un import equivalent a 8.000 euros.

    El valor cadastral del pis a l'exercici 1994 ascendia a un import equivalent a 27.000 euros, dels quals el 40 per 100 corresponien al valor del terra.Senyor J.P.C. va tindre arrendat l'esmentat pis en els anys 1995 i 1996.La referència cadastral de l'immoble és 0042807VK4704A0003KI.

  • El dia 16 de juliol de 2020 procedix a la transmissió de 1.000 accions de T.S.A., que cotitza a la borsa, obtenint un import 12.000 euros, una vegada descomptades les despeses inherents a la venda.Les esmentades accions van ser adquirides el 25-05-2015, per un import de 16.800 euros, incloses les despeses accessòries a l'esmentada adquisició.

  • El dia 16 d'agost de 2020 procedix a adquirir 1.000 accions homogènies de T.S.A., per 16.500 euros, incloses les despeses accessòries d'adquisició.

  • El dia 23 de juny de 2009 va adquirir participacions preferents emeses originalment per una Caixa d'Estalvis per import de 15.500 euros.El febrer de 2012 va acceptar una oferta de compra dels esmentats valors per un import equivalent del 100 per 100 del seu valor nominal, que es va aplicar a la simultània subscripció de 5.000 accions del banc Z.K a què es va integrar el negoci financer de la Caixa d'Estalvi.El 14-11-2020 ven la totalitat de les accions per import de 6.560 euros.

Determinar l'import i qualificació dels guanys o pèrdues patrimonials obtingudes pel contribuent a l'exercici 2020, tenint en compte que no s'ha realitzat des d'1 de gener de 2015 transmissió d'elements patrimonials al guany de la qual li fora aplicable la disposició transitòria novena de la Llei del IRPF

Solució:

1.Transmissió de participacions del fons d'inversió mobiliària "X":

Valor de transmissió:15.800

Valor d'adquisició:15.000

Guany patrimonial (15.800 - 15.000) = 800

Qualificació i declaració del guany patrimonial

En procedir el guany patrimonial de la transmissió de participacions d'un fons d'inversió mobiliari ha de declarar-se en el subapartat "Guanys i pèrdues patrimonials sotmeses a retenció o ingrés a compte derivades de transmissions o reemborsos d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons d'inversió)" de l'apartat F2 de la declaració.

2.Transmissió del pis:

Valor de transmissió (150.000 – 1.900) (1) = 148.100

Valor d'adquisició (2):96.380

Guany patrimonial (148.100,00 – 96.380,00) = 51.720

Guany patrimonial reductible (generada fins a 19-01-2006)

(51.720 x 4.049) ÷ 9.326 (3) = 22.454,89

Núm. d'anys de permanència a 31-12 1996:3 anys

Reducció per coeficients d'abatiment (22.454,89 x 11,11%) = 2.494,74

Guany patrimonial reduït (51.720 – 2.494,74) = 49.225,26

Qualificació i declaració del guany patrimonial

En derivar el guany patrimonial d'una transmissió d'un element patrimonial (immoble) s'integra a la base imposable de l'estalvi i ha de declarar-se dins del subapartat "Guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions d'altres elements patrimonials" dins de l'apartat F2 de la declaració.

3.Venda d'accions amb recompra de valors homogenis:

Valor de transmissió:12.000

Valor d'adquisició:16.800

Pèrdua patrimonial (12.000 - 16.800) = - 4.800

Qualificació i declaració de la pèrdua patrimonial

En derivar la pèrdua patrimonial d'una transmissió d'accions negociades en mercats oficials (a integrar a la base imposable estalvi), hauria de declarar-se en el subapartat "Guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions d'accions o participacions negociades" de l'apartat F2 de la declaració.Ara bé, en haver-se produït una recompra d'accions homogènies dins del termini fixat per la Llei (dos mesos), no podrà efectuar-se la integració d'esta pèrdua en la declaració del mateix exercici, sinó en la de l'exercici en què es procedisca a la transmissió total o parcial de les accions adquirides.

4.Venda d'accions rebudes per canvi de valors de participacions preferents

Valor de transmissió:6.560

Valor d'adquisició:15.500

Pèrdua patrimonial (6.560 - 15.500) = - 8.940

Qualificació i declaració de la pèrdua patrimonial

En derivar la pèrdua patrimonial d'una transmissió d'accions negociades en mercats oficials que es van rebre per canvi de valors de participacions preferents (a integrar a la base imposable de l'estalvi), haurà de declarar-se en el subapartat "Guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions d'accions o participacions negociades" de l'apartat F2 de la declaració.

Notes a l'exemple:

(1) Del valor de transmissió s'ha deduït la quantitat abonada en concepte d'Impost Municipal sobre l'Increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.(Tornar)

(2) El valor d'adquisició es determina de la següent forma:

- Import real de l'adquisició:(90.000):+90.000

- Despeses i tributs:(8.000):+8.000

- Amortització any 1995 i 1996 [(1,5% s/90.000 x 0,6) x 2] = –1.620

Total valor d'adquisició (90.000+8.000-1.620) = 96.380

Les amortitzacions corresponents als exercicis 1995 i 1996 s'han calculat sobre el valor del pis a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni, exclòs el valor corresponent a terra.L'esmentat valor, d'acord amb les especificacions contingudes al rebut de l'Impost sobre Béns Immobles, representa el 40 per 100 del total.Així mateix, s'ha utilitzat el percentatge de l'1,5 per 100 per a calcular les esmentades amortitzacions en ser este el que corresponia d'acord amb el disposat a l'anterior Reglament de l'Impost.(Tornar)

(3) El guany patrimonial generat fins al 19-01-2006, s'ha determinat distribuint el guany patrimonial total entre el nombre de dies existent entre la data d'adquisició del pis (20-12-1994) i el 19-01-2006, que ascendix 4.049 dies, respecte del nombre total de dies que el pis ha romàs en el patrimoni del contribuent, és a dir, entre els dies 20-12-1994 i 01-07-2020, que ascendix a 9.326 dies.(Tornar)