Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Quadre:Excessos d'adjudicació en l'extinció del condomini.Resolució del TEAC de 7 de juny de 2018

El següent quadre recull els criteris fixats en la Resolució del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 7 de juny de 2018, en unificació de criteri.

Excessos d'adjudicació en l'extinció del condomini.Resolució del TEAC de 7 de juny de 2018

Adjudicacions

Valor de l'immoble en la data d'extinció del condomini

Tributació

Les adjudicacions es corresponen amb la quota de titularitat de cada comuner

Igual al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

No existix alteració patrimonial per a cap dels comuners i, per tant, no es produïx guany o pèrdua patrimonial.Article 33.2 Llei del IRPF.

Major al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

L'immoble al resultar indivisible o desmercer molt amb la divisió, s'adjudica en la seua totalitat a un dels comuners amb obligació de compensar en metàl·lic els restants

Igual al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

Comuner a qui s'adjudica en la seua totalitat l'immoble i compensa en metàl·lic als altres: Tributa per la modalitat actes jurídics documentats del ITPAJDper la part que s'adquirix ex novo en virtut de tal operació (criteri fixat en Sentència del TS 1.484/2018, de 9 d'octubre).

Resta dels comuners que transmeten les seues quotes indivises de participació a canvi de preu:Atès que el valor de l'immoble no ha experimentat augment de valor no es generaria per a ells guany o pèrdua patrimonial a títol onerós.

Major al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

Comuner a qui s'adjudica en la seua totalitat l'immoble i compensa en metàl·lic als altres: Tributa únicament per la modalitat actes jurídics documentats del ITPAJD  per la part que s'adquirix ex novo en virtut de tal operació (criteri fixat en Sentència del TS 1.484/2018, de 9 d'octubre).

Resta dels comuners que transmeten les seues quotes indivises de participació a canvi de preu:Es generaria per a ells un guany patrimonial a títol onerós.

Es dividix entre els comuners sense respectar la quota de titularitat de cada un i sense compensar en metàl·lic estes diferències

Igual al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

Comuner/s que rep una part de l'immoble superior a la que els correspondria per la seua quota de participació:Hi ha excés d'adjudición en adquirir a títol gratuït la part de quota indivisa corresponent a eixe superàvit i tributa en el ISD per l'esmentat excés d'adjudicació.

Comuner/s que reben una part de l'immoble inferior a la que correspondria per la seua quota de participació:Estarien transmetent al primer a títol gratuït la part de quota indivisa corresponent a eixe dèficit, produint-se una alteració en la composició del seu patrimoni però ja que el valor de l'immoble no ha experimentat augment no es generaria per a ells guany o pèrdua patrimonial a títol lucratiu.

Major al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

Comuner/s que rep una part de l'immoble superior a la que els correspondria per la seua quota de participació. Hi ha excés d'adjudición en adquirir a títol gratuït la part de quota indivisa corresponent a eixe superàvit i tributa en el ISD per l'esmentat excés d'adjudicació

Comuner/s que reben una part de l'immoble inferior a la que correspondria per la seua quota de participació:Estarien transmetent al primer a títol gratuït la part de quota indivisa corresponent a eixe dèficit, produint-se una alteració en la composició del seu patrimoni i ja que el valor de l'immoble ha experimentat augment es generaria per a ells un guany patrimonial a títol lucratiu.

Es dividix entre els comuners sense respectar la quota de titularitat de cada un, però compensant en metàl·lic estes diferències

Igual al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

Comuner/s que rep una part de l'immoble superior a la que els correspondria per la seua quota de participació. Hi ha excés d'adjudición en adquirir a títol onerós la part de quota indivisa corresponent a eixe superàvit i tributa en el ITP per l'excés d'adjudiciación

Comuner/s que reben una part de l'immoble inferior a què correspondria per la seua quota de participació i compensació en metàl·lic per la resta.Estarien transmetent al primer a títol onerós la part de quota indivisa corresponent a eixe dèficit, produint-se una alteració en la composició del seu patrimoni però ja que el valor de l'immoble no ha experimentat augment no es generaria per a ells guany o pèrdua patrimonial a títol onerós.

Major al valor de l'immoble quan es va constituir el condomini

Comuner/s que rep una part de l'immoble superior a la que els correspondria per la seua quota de participació.Hi ha excés d'adjudición en adquirir a títol onerós la part de quota indivisa corresponent a eixe superàvit i tributa en el ITP per l'excés d'adjudiciación

Comuner/s que reben una part de l'immoble inferior a què correspondria per la seua quota de participació i compensació en metàl·lic per la resta.  Estarien transmetent al primer a títol onerós la part de quota indivisa corresponent a eixe dèficit, produint-se una alteració en la composició del seu patrimoni i ja que el valor de l'immoble ha experimentat augment es generaria per a ells un guany patrimonial a títol onerós.

Nota: les diferents situacions i els criteris jurídics que establix el TEAC en esta resolució de 7 de juny de 2018 van referits a l'extinció del condomini sobre un únic bé immoble

No obstant això, la mateixa resolució del TEAC de 7 de juny de 2018 assenyala que en moltes ocasions la copropietat recau sobre diversos immobles.Si bé la diversitat de situacions pot ser inabastable, poden assenyalar-se alguns criteris rellevants que transcrivim a continuació:

  • Amb caràcter previ, cal determinar en cada cas l'existència d'una o diverses comunitats de béns.En aquest sentit, i en vista de les situacions prou freqüents a la pràctica, cal tindre en compte que, encara que dos o més immobles siguen propietat de dos o més titulares, això no determina automàticament l'existència d'una única comunitat de béns, sinó que hi podrà haver una o més comunitats en funció de l'origen de la referida comunitat.Així succeïx quan els béns comuns procedixen, uns d'una adquisició hereditària i altres per haver sigut adquirits per actes inter vivos, o quan, fins i tot havent sigut adquirits tots els béns a títol hereditari, procedisquen de diferents herències.En tals casos s'ha d'entendre que es presenten dues comunitats, una d'origen inter vivos i una altra d'origen mortis causa, o les dues d'origen mortis causa, sense que en res obste a l'anterior que els titulars de les dues comunitats siguen les mateixes persones.En el supòsit que es tracte de dos o més condominis, la seua dissolució suposarà l'existència de dos o més negocis jurídics diferents que, com a tals, han de ser tractats.

  •  En el cas que n'existisquen dos o més béns immobles en la comunitat de béns, cal atendre el conjunt dels béns que integren la mateixa als efectes de determinar si la posterior adjudicació a cadascun dels comuners es correspon o no amb la respectiva quota de titularitat, de manera que puga no haver-hi una alteració en la composició dels seus respectius patrimonis.Només en el cas que s'atribuïren a algun dels comuners béns o drets per més valor que el corresponent a la seua quota de titularitat, hi hauria una alteració patrimonial en l'altre, generant-se, en este últim, un guany o pèrdua patrimonial.D'acord amb l'exposat, no existiria alteració patrimonial amb motiu de la dissolució del condomini sobre els diversos immobles sempre que els valors d'adjudicació es corresponguen amb el seu respectiu valor de mercat i que les adjudicacions efectuades es corresponguen amb la respectiva quota de titularitat, conservant els béns adjudicats els valors i dates d'adquisició originaris.