Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Declaració i tributació dels guanys i pèrdues patrimonials

Normativa:Arts.44 a 46 de la Llei IRPF

A efectes del càlcul de l'impost, les rendes del contribuent, entre les quals es troben els guanys i pèrdues patrimonials, han de classificar-se com a renda general o com a renda de l'estalvi i, en conseqüència, aniran a la base imposable general o de l'estalvi.

  1. Guanys i pèrdues patrimonials que integren la base imposable general
  2. Guanys i pèrdues patrimonials que integren la base imposable de l'estalvi
  3. Especial referència a les subvencions i ajudes públiques que es qualifiquen com a guany patrimonial