Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Exemple 2: Determinació de l'import del guany derivat de la transmissió onerosa d'accions cotitzades adquirides amb anterioritat a 31 de desembre de 1994

El senyor B.P.T., a més del xalet al que ens referim en l'exemple anterior, va vendre en borsa el dia 30 d'octubre de 2020 la quantitat de 300 accions de la societat anònima TAXA per un import de 75.000 euros. Estes accions van anar adquirides el 31 de maig de 1991 per un import total de 57.000 euros.

El valor d'estes accions a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici 2005 va ascendir a 66.000 euros.

Determinar l'import del guany o pèrdua patrimonial obtinguda en esta operació.

Solució:

1. Determinació del guany o pèrdua patrimonial total :

Valor de transmissió de les accions: 75.000

Valor d'adquisició de les accions: 57.000

Guany patrimonial total: 18.000

2. Determinació del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20-01-2006 :

Com el valor de transmissió de les accions admeses a negociació és superior a la valoració de les mateixes a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici 2005, que ascendix a 66.000 euros, ha de determinar-se la part del guany patrimonial que s'entén generada amb anterioritat a 20 de gener de 2006, que és l'única sobre la qual resulten aplicables els coeficients reductors.

Esta determinació s'efectua de la següent manera:

Valor a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni 2005 (valor de transmissió): 66.000

Valor d'adquisició: 57.000

Guany patrimonial generat abans de 20-01-2006 (66.000-57.000) = 9.000

3. Càlcul de la reducció

 1. Guany generat amb anterioritat a 20-01-2006 susceptible de reducció

  Límit màxim: 400.000,00

  ∑ Valor de transmissió acumulat d'elements patrimonials amb dret a la reducció des de 01-01-2015 = 335.000,00

  Valor de transmissió de l'element patrimonial al que s'aplica la DT 9a Llei de l'IRPF (1) = 65.000

  Guany patrimonial susceptible de reducció (9.000 x 65.000) ÷ 75.000 = 7.800

 2. Reducció aplicable

  NÚM. d'anys de permanència a 31-12-1996: fins 6 anys

  Reducció per coeficients d'abatiment (100% x 7.800) = 7.800

 3. Guany patrimonial reduït

  Guany patrimonial reduït (9.000 – 7.800) = 1.200

4. Determinació del guany patrimonial no reductible (generada a partir del 20-01-2006):

Valor de transmissió: 75.000,00

Valor a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni 2005 (valor d'adquisició): 66.000

Guany patrimonial no reductible (75.000 - 66.000) =  9.000

5. Determinació del guany patrimonial computable: (1.200 + 9.000) (2) = 10.200

Notes a l'exemple:

(1) Encara que el valor de la transmissió és de 75.000,00 euros, com del límit de 400.000 euros ja es van utilitzar en l'anterior transmissió 335.000 euros (el xalet de l'exemple 1), només resten 65.000 euros per a utilitzar en l'actual transmissió. Per això, és susceptible de reducció la part del guany generat abans de 20-01-2006 que corresponga proporcionalment a un valor de transmissió de 65.000 euros. En la següent transmissió que es realitze, encara que el bé haja sigut adquirit pel contribuent abans del 31 de desembre de 1994, no es podrà aplicar les reduccions de la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF. (Tornar)

(2) Esta última quantitat també pot determinar-se directament per diferència entre el guany patrimonial total obtinguda i la reducció aplicada. És a dir: (18.000 – 7.800 = 10.200). (Tornar)