Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Exemple 3:Determinació de l'import del guany no derivat de la transmissió d'elements patrimonials

El maig de 2020 senyor P.A.G. va obtindre en un concurs de televisió un premi consistent en un apartament a la platja, el cost d'adquisició del qual per a l'entitat concedent del premi, que coincidix amb el seu valor de mercat, va ascendir a 60.000 euros.Les despeses inherents a l'adquisició satisfetes pel senyor P.A.G. van ser 5.700 euros.

Determinar l'import del guany patrimonial computable.

Solució:

Valoració (valor de mercat) = 60.000 

Ingrés a compte = 13.680  (1)

Guany patrimonial (60.000 + 13.680) = 73.680

Notes a l'exemple:

(1) L'ingrés a compte realitzat per l'entitat concedent del premi s'ha determinat prenent com a base del mateix el cost d'adquisició incrementat en un 20 per 100 i aplicant sobre el mateix el percentatge del 19 per 100 (vigent el 2020).És a dir:19% s/(60.000 x 1,2) = 13.680 euros.Esta última quantitat podrà deduir-la en la seua declaració el contribuent juntament amb les restants retencions suportades i ingressos a compte realitzats.(Tornar)