Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

No derivades de transmissions d'elements patrimonials

Normativa:Art. 34.1.b) Llei IRPF

En els altres supòsits diferents de transmissió onerosa o lucrativa l'import del guany o pèrdua patrimonial serà el valor de mercat dels elements patrimonials o parts proporcionals, en el seu cas.

S'han d'incloure dins d'esta categoria de guanys patrimonials la incorporació de béns o drets al patrimoni del contribuent que no deriven d'una transmissió prèvia com, per exemple, la percepció de determinades subvencions o ajudes per a adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual, les ajudes de l'Estat en concepte de renda bàsica d'emancipació, les derivades dels aprofitaments forestals dels veïns en muntanyes públiques, els interessos de naturalesa indemnitzatòria originats pel retard en el compliment d'una obligació, inclosa la del pagament de salaris, així com els premis obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

En el cas de les subvencions l'import de l'esmentat guany serà la quantia dinerària de la subvenció.

En relació amb els premis es pot distingir:

  • Premis en metàl·lic.Estos premis estan subjectes a retenció, per la qual cosa l'import computable com a guany patrimonial estarà constituït per la totalitat del premi sense descomptar la retenció suportada que es declararà com a tal en l'apartat de la declaració corresponent a retencions i altres pagaments a compte.
  • Premis en espècie. Estos premis estan subjectes a ingrés a compte, per la qual cosa l'import total computable estarà compost per la suma de la valoració del premi rebut, que s'efectuarà pel valor de mercat del mateix, més l'ingrés a compte, tret que este últim haguera sigut repercutit al contribuent.

Important: no s'integrarà a la base imposable del IRPF la devolució, en efectiu o a través d'altres mesures de compensació, de les quantitats prèviament satisfetes a les entitats financeres en concepte d'interessos per l'aplicació de clàusules de limitació de tipus d'interés de préstecs (la denominada clàusula terra), juntament amb els seus corresponents interessos indemnitzatoris, derivades tant d'acords celebrats amb les entitats financeres com del compliment de sentències o laudes arbitrals.