Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exempció

Normativa:Art. 38.2 i disposició addicional trenta-huitena Llei IRPF;art. 41 Reglament

Es declara exempt el guany patrimonial que es pose de manifest en ocasió de la transmissió d'accions o participacions per les que s'haguera practicat la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació prevista a l'article 68.1 de la Llei del IRPF

Només es tindrà dret a l'exempció quan l'import obtingut per l'esmentada transmissió es reinvertisca en l'adquisició d'accions o participacions en una altra entitat de nova o recent creació que complisquen els requisits i condicions previstos en els números 2n, 3r i 5é de l'article 68.1 de la Llei del IRPF (requisits sobre l'entitat en la qual s'invertix, respecte a les accions i participacions que s'adquirisquen i formals) que es comenten en l'apartat "Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació" del Capítol 16, al qual ens remetem.