Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exempció

Normativa:Art. 38.3 i disposició addicional novena Llei IRPF;art. 42 Reglament IRPF

Queden exemptes de gravamen els guanys patrimonials que es posen de manifest en ocasió de la transmissió d'elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys, sempre que l'import total obtingut per la transmissió es destine a constituir una renda vitalícia assegurada a favor seu.

Tinga's en compte que l'exempció per reinversió en rendes vitalícies també resulta aplicable als guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials afectes a activitats econòmiques, així com a les obtingudes a través d'entitats en atribució de rendes quan el membre de l'entitat realitze la reinversió complint els requisits exigits.