Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Imputació dels guanys patrimonials derivats d'elements afectes acollits en exercicis anteriors a 2002 al benefici fiscal del diferimiento per reinversió

Els guanys patrimonials derivats d'elements afectes meritats en exercicis anteriors a 2002 que, per reinversió de l'import obtingut en l'adquisició d'elements afectes, s'hagen acollit al benefici de la imputació diferida i hagen de declarar-se en el present exercici, s'inclouran en l'apartat corresponent de l'epígraf F2 de la declaració, siga quin siga el període de generació originari del guany patrimonial obtingut al seu dia.

A estos efectes, d'acord amb la normativa vigent a 31 de desembre de 2001 (article 21 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats i article 34 del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 537/1997, de 14 d'abril), l'import dels guanys no integrats a la base imposable de l'exercici en què es van meritar, s'incorporarà en la part general de la base imposable del període impositiu en què s'amortitzen els elements patrimonials en els quals es materialitze la reinversió, sempre que es tracte d'elements patrimonials amortitzables.

En este cas, s'integrarà a la part general de la base imposable de cada període impositiu, el guany que proporcionalment corresponga a l'import de l'amortització dels elements patrimonials en relació amb el seu valor d'adquisició o cost de producció.

L'import de l'amortització serà l'import que haja de tindre la consideració de fiscalment deduïble, no podent ser inferior al resultat d'aplicar el coeficient resultant del període màxim d'amortització establit a les taules d'amortització oficialment aprovades.

En el supòsit que el rendiment net de l'activitat es determine mitjançant el mètode d'estimació objectiva, haurà de prendre com a període d'amortització a estos efectes el període màxim establit a les taules d'amortització oficialment aprovades.