Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Cas pràctic

Senyor A.P.G. ha obtingut l'any 2020 les següents rendes:

 • Rendiment net reduït del treball:50.000
 • Rendiment net reduït d'activitat econòmica:–5.000
 • Imputació de rendes immobiliàries:300
 • Guany patrimonial a integrar a la base imposable general:4.500
 • Pèrdua patrimonial a integrar a la base imposable general: 9.600
 • Rendiment negatiu de capital mobiliari: –800
 • Guany patrimonial a integrar a la base imposable de l'estalvi:5.600
 • Pèrdua patrimonial a integrar a la base imposable de l'estalvi: 1.600

Així mateix, el contribuent té pendent de compensació les següents partides procedents dels exercicis que s'indiquen:

 • Saldo net negatiu de guanys i pèrdues patrimonials no derivades de la transmissió d'elements patrimonials corresponents a 2016:600
 • Saldo net negatiu de guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'elements patrimonials corresponents a 2016: 700
 • Rendiments del capital mobiliari negatius corresponents a 2016: 500
 • Saldo net negatiu de guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'elements patrimonials corresponents a 2017:2.100

Efectuar la integració i compensació de les esmentades rendes en la declaració de l'exercici 2020.

Solució:

1.Integració i compensació de rendes en la base imposable general:

 1. Rendiments i imputacions de rendes de l'exercici 2020:

  • Treball:50.000
  • Activitat econòmica:-5.000
  • Imputació de rendes immobiliàries:300
  • Saldo net (50.000 – 5.000 + 300) = 45.300
 2. Guanys i pèrdues patrimonials de l'exercici 2020 a integrar a la base imposable general:

  • Guanys:4.500
  • Pèrdues:9.600
  • Saldo net negatiu de guanys i pèrdues de l'exercici 2020 (4.500 -9.600) = –5.100
 3. Compensació del saldo negatiu de pèrdues i guanys patrimonials del mateix exercici 2020:

  Compensació del saldo net negatiu de 2020:5.100

 4. Compensació de partides negatives d'exercicis anteriors:

  Compensació saldo net negatiu pèrdues 2016:600

 5. Total compensacions (5.100 + 600) (1) = 5.700

 6. Base imposable general (45.300 – 5.700) = 39.600

2.Integració i compensació de rendes en la base de l'estalvi:

 1. Guanys i pèrdues patrimonials de l'exercici 2020 a integrar a la base imposable de l'estalvi:

  • Guanys:5.600
  • Pèrdues:1.600
  • Saldo net positiu de guanys i pèrdues de l'exercici 2020 (5.600 – 1.600) = 4.000
 2. Compensació del saldo negatiu de rendiments del capital mobiliari del mateix exercici 2020:

  Rendiments negatius de capital mobiliari imputables a 2020 (2):800

  No pot superar conjuntament amb saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari procedents de 2016 el 25 per 100 del saldo positiu de guanys (25% s/4.000 euros = 1.000 euros)

 3. Compensació de saldo nets negatius de pèrdues i guanys patrimonials d'exercicis anteriors:

  • Compensació saldo net negatiu de pèrdues 2016:700
  • Compensació saldo net negatiu de pèrdues 2017:2.100
 4. Compensació saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari procedents de 2016 (3):200

  La suma dels rendimientos negatius de capital mobiliari imputables a 2020 (800) i els rendiments negatius procedents de 2016 (200) no superen el 25 per 100 del saldo positiu de l'exercici que ascendix a 1.000, per la qual cosa són compensables.

 5. Total compensacions (700 + 2.100 + 200) = 3.000

 6. Compensacions a realitzar (fins a l'import del saldo positiu):(800 + 3.000) = 3.800
 7. Base imposable de l'estalvi (4.000 – 3.800) = 200

Notes a l'exemple:

(1) El límit màxim de compensació dels saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2016 i de 2020 ascendix conjuntament a 11.325 (25 per 100 s/45.300).(Tornar)

(2) Els rendiments del capital mobiliari negatius de l'exercici es compensaran amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials de l'exercici de la base imposable de l'estalvi amb el límit del 25 per 100 de l'esmentat saldo positiu que ascendix a 1.000 (25 per 100 s/4.000).S'hi compensen tots els saldos pendents.(Tornar)

(3) Els rendiments del capital mobiliari negatiu procedents de 2016 poden compensar-se amb el saldo positiu de guanys i pèrdues patrimonials de l'exercici 2020 fins al límit conjunt del 25 per 100 de l'esmentat saldo.En este cas fins a 200 euros ja que la compensació del saldo negatiu dels rendiments del capital mobiliari del mateix exercici 2020 ascendien a 800 i el límit a 1.000 euros (25 per 100 s/4.000).(Tornar)