Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Quadre:Separacions judicials, divorcis o nul·litats (amb fills):Tributació conjunta i aplicació del mínim per descendents

Declaració del IRPFFills amb els següents requisitsCondicions de la resolució o del conveniQui se l'aplica en el IRPF
Separacions judicials, divorcis o nul·litats (amb fills): fiscalitat en el IRPF
Opció per tributar conjuntament amb els fills
 • Fills menors de 18 anys, a excepció dels quals, amb el consentiment dels pares, visquen independents d'estos i
 • Fills majors d'edat impossibilitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada
Sense guàrdia i custòdia
compartida
Correspon al progenitor que tinga atribuïda la guàrdia i custòdia dels fills a la data de meritació de l'impost, açò és, a 31 de desembre
Amb guàrdia i custòdia
compartida
L'opció per tributar conjuntament amb els fills pot exercitar-la qualsevol dels dos progenitors (però només un d'ells)
Mínim per
descendents
 • Fills menors de 25 anys
 • Fills amb discapacitat, qualsevol que siga el seu edad,&nbsp

>Que complisquen els següents requisits:

1r) Que convisquen amb el contribuent o depenguen econòmicament d'ell

2n) Que no hagen obtingut a l'exercici rendes superiors a 8.000 euros anuals, excloses les rendes exemptes de l'IRPF.

Convivència
 • Si la guarda i custòdia és compartida es prorratejarà el mínim entre els dos progenitors
 • Si la guarda i custòdia no és compartida el progenitor que tinga atribuïda la guarda i custodia o una vegada extingida esta el progenitor amb qui convisquen els fills tindrà dret a la totalitat del mínim tret del supòsit següent [dependència econòmica (*)] en el que es prorratejarà entre ambdós progenitors.
Dependència econòmica Els progenitors que no convisquen amb els fills, però els deixen aliments per resolució judicial, podran optar per:
 • l'aplicació del mínim per descendents,
 • o per l'aplicació del tractament previst per la Llei de l'Impost per a les referides anualitats per aliments.

(*) Si s'optara per l'aplicació del mínim per descendents, este es prorratejarà entre ambdós progenitors.

3r) Que els fills menors de 25 anys o amb discapacitat, qualsevol que siga la seua edat, no presenten declaració del IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros. Si el fill declara conjuntament amb un dels pares
 • Si el fill té rendes superiors a 1.800 euros, el progenitor amb qui tribute conjuntament s'aplica tot el mínim per descendents i l'altre en cap cas tenen dret al mínim.
 • Si el fill té rendes inferiors a 1.800 euros es prorratejara el mínim en cas de guàrdia i custòdia compartida o convivència amb els dos pares o en el cas de dependència econòmica quan el progenitor no opte per aplicar anualitats per aliments.
Si el fill declara individualment
 • Si el fill té rendes iguals o inferiors a 1.800 euros, els contribuents amb dret poden aplicar el mínim per descendents, sempre que es complisquen els restants requisits exigits.
 • Si les rendes són superiors a 1.800 euros, cap d'ells no pot aplicar el mínim per descendents.