Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Acreditació de la discapacitat, de la necessitat d'ajuda de terceres persones o de l'existència de dificultats de mobilitat

Normativa:Art. 72 Reglament IRPF.

Tenen la consideració de persones amb discapacitat, a efectes del IRPF, els contribuents que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

El grau de discapacitat s'haurà d'acreditar mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Migracions i Servicis Socials (IMSERSO) o l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes.El Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre (BOE de 26 de gener de 2000), regula el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

No obstant això, es considerarà afectat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 en el cas de pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i en el cas de pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat.Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, quan es tracte de persones la discapacitat de les quals siga declarada judicialment pel procediment previst en la Llei d'Enjudiciament Civil, encara que no assolisca l'esmentat grau.

La necessitat d'ajuda de terceres persones per a desplaçar-se al seu lloc de treball o per a desempenyorar el mateix, o la mobilitat reduïda per a utilitzar mitjans de transport col·lectius, s'haurà d'acreditar mitjançant certificat o resolució del IMSERSO o l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes en matèria de valoració de les discapacitats, basant-se en el dictamen emés pels Equips de Valoració i Orientació dependents de les mateixes.

El reconeixement d'un dels graus de dependència que contempla l'article 26.1 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, es correspon amb un altre àmbit competencial que no respon a les exigències de l'article 72 del Reglament del IRPF i, per tant, no acredita esta.

Atenció: el Reial Decret 1856/2009, de 4 de desembre, va modificar el Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, del Procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat i, d'acord amb l'establit en la disposició addicional huitena de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i en la nova classificació de l'Organització Mundial de la Salut, "Classificació Internacional de Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut" (CIF-2001), duu a terme actualitzacions terminològiques i conceptuals substituint les referències que s'incloïen al terme "minusvalidesa" pel terme "discapacitat", al terme "minusvàlids" i "persones amb minusvalidesa" pel terme "persones amb discapacitat" i al terme "grau de minusvalidesa" per "grau de discapacitat".Per a això, s'incorpora al Reial Decret 1971/1999 una disposició addicional segona titulada "Actualització terminològica i conceptual".