Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Supòsits especials de concurrència de rendes: Anualitats per aliments a favor dels fills i rendes exemptes amb progressivitat

El procediment aplicable en el cas que existisquen simultàniament anualitats per aliments a favor dels fills i rendes exemptes amb progressivitat incorpora les especialitats liquidatòries de cadascuna d'estes rendes tal com es comenta en l'exemple següent.

Exemple:

El senyor J.R.F., resident a la Comunitat de Madrid, ha obtingut en l'exercici 2020 una base liquidable general de 23.900 euros. També ha obtingut rendes exemptes amb progressivitat que ascendixen 2.950 euros.

Durant l'exercici ha satisfet anualitats per aliments als seus fills per un import de 2.800 euros, segons el que preveu el conveni regulador del divorci aprovat judicialment.

Determinar les quotes íntegres corresponents a l'exercici 2020, sabent que l'import del mínim personal i familiar ascendix a 5.550 euros.

Solució:

1. Determinació de les bases per a l'aplicació de les escales de gravamen

A l'haver satisfet en l'exercici anualitats als seus fills per decisió judicial i resultar la seua quantia inferior a l'import de seu base liquidable general, l'escala general i l'autonòmica de l'impost han d'aplicar-se separadament a l'import de les anualitats (2.800) i a l'import de la resta de la base liquidable general.

Este últim import es determina incrementant la base liquidable general (23.900 euros) en la quantia de les rendes exemptes amb progressivitat (2.950) i disminuint el resultat en l'import de les anualitats per aliments satisfetes en l'exercici (2.800). En definitiva:

Base "A" = 2.800

Base "B" = (23.900 + 2.950) − 2.800 = 24.050

2. Aplicació de les escales de l'impost a l'import de les anualitats, base "A" (2.800 euros)

 • Escala general de l'impost 2.800 x 9,50% = 266

  Quota 1 = 266

 • Escala autonòmica

  2.800 x 9% = 252

  Quota 2 = 252

3. Aplicació de les escales de gravamen a la resta de base liquidable general, base "B" (24.050 euros)

 • Escala general de l'impost

  Fins 20.200 = 2.112,75

  Reste: 3.850 al 15% = 577,50

  Quota 3 = 2.690,25

 • Escala autonòmica

  Fins: 17.707,20 = 1.709,31

  Reste: 6.342,80 x 13,30% = 843,59

  Quota 4 = 2.552,90

4. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar incrementat en 1980 euros

Ja que l'import de la base liquidable general (23.900) és superior al del mínim personal i familiar incrementat en 1980 euros (5.550 + 1980 = 7.530), este forma part integrament de la base liquidable general.

 • Escala general

  7.530 al 9,50% = 715,35

  Quota 5 =715,35

 • Escala autonòmica

  7.530 al 9% = 677,70

  Quota 6 = 677,70

5. Càlcul de les quotes a l'efecte de determinar els tipus mitjans de gravamen

Per a determinar els tipus mitjans de gravamen, estatal i autonòmic, cal calcular prèviament les respectives quotes estatal i autonòmica. Estes quotes es calculen de la següent manera:

 • Quota estatal = (quota 1 + quota 3 – quota 5):

  266 + 2.690,25 – 715,35 = 2.240,90

 • Quota autonòmica = (quota 2 + quota 4 – quota 6):

  252 + 2.552,90 – 677,70 = 2.127,20

6. Determinació dels tipus mitjans de gravamen

 1. Tipus mitjà de gravamen estatal TME: 2.240,90 ÷ 26.850 x 100 = 8,34%

 2. Tipus mitjà de gravamen autonòmic =TMA = 2.127,20 ÷ 26.850 x 100 = 7,92%

7. Determinació de la quota íntegra general estatal i autonòmica

 • Quota íntegra general estatal (base liquidable general x TME) 23.900 x 8,34% = 1.993,26

 • Quota íntegra general autonòmica: (base liquidable general x TMA) 23.900 x 7,92% = 1.892,88