Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Gravamen autonòmic

Normativa: Art. 76 Llei IRPF

 1. Per a 2020 la base liquidable de l'estalvi es gravarà als tipus que apareixen en la següent escala.

  Base liquidable fins (euros)Incremente en quota íntegra estatal  (euros)Reste base liquidable de l'estalvi fins (euros)Tipus aplicable (%)
  Tipus de gravamen de l'estalvi
  0 0 6.000 9,50
  6.000,00 570 44.000 10,50
  50.000,00 5.190 D'ara endavant 11,50
 2. La quantia resultant es minorarà en l'import derivat d'aplicar a la part de la base liquidable de l'estalvi corresponent al mínim personal i familiar que resulte dels increments o disminucions a què es referix l'article 56.3 d'esta Llei, l'escala anterior.