Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Gravamen estatal

Normativa:Art. 63.1.1º Llei IRPF

La base liquidable general del contribuent ha de ser gravada als tipus que s'indiquen en l'escala general de l'impost que a continuació es reproduïx:

Base liquidable fins a eurosQuota íntegra eurosResta base liquidable fins a eurosTipus Aplicable Percentatge
Escala aplicable amb independència del seu lloc de residència
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 D'ara endavant 22,50

La quantia resultant es minorarà en l'import derivat d'aplicar a la part de la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar esta mateixa escala.

Tipus de gravamen general general estatal

Normativa:Art. 63.2 Llei IRPF

S'entén per tipus de gravamen general general estatal el derivat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir la quota obtinguda per aplicació de l'anterior escala entre la base liquidable general.El tipus de gravamen general general estatal s'expressarà amb dos decimals sense arredoniment.