Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Càlcul de la deducció

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra que corresponga a la seua declaració individual pel IRPF el resultat de les següents operacions:

1º. Se sumen les següents quantitats:

 • Les quotes íntegres estatal i autonòmica minorades en les deduccions previstes als articles 67 i 77 de la Llei del IRPF, dels membres de la unitat familiar contribuents pel IRPF
 • Les quotes per l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponents a les rendes obtingudes en territori espanyol en eixe mateix període impositiu per la resta de membres de la unitat familiar.

A continuació es representa de forma gràfica esta operació 1.

 Σ Cuota líquida prèvia estatal + Quota líquida prèvia autonòmica + Quota IRNR = Quantia obtinguda (C1)
Quota líquida prèvia estatal =Quota líquida prèvia autonòmica =
Esquema d'operació 1a
(+) Quota Íntegra Estatal (+) Quota Íntegra Autonòmica
(�) Deduccions de l'article 67 Llei de l'IRPF:
 • 50% Deducció per Inversió en Vivenda Habitual
 • 100% Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació
 • 50% Deducció per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i de les ciutats, conjunts i béns declarats de Patrimoni Mundial
 • 50% Deducció per donatius i altres aportacions
 • 50% Deducció per incentius i estímuls a la inversió empresarial
 • 50% Deducció per dotacions a la Reserva per a Inversions en les Canàries (Llei 19/1994)
 • 50% Deducció per rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canàries (Llei 19/1994)
 • 50% Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla
 • 50% Deducció per lloguer de la vivenda habitual.Règim transitori
(�) Deduccions de l'article 77 Llei de l'IRPF:
 • 50% Deducció per Inversió en Vivenda Habitual
 • 50% Deducció per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i de les ciutats, conjunts i béns declarats de Patrimoni Mundial
 • 50% Deducció per donatius i altres aportacions
 • 50% Deducció per incentius i estímuls a la inversió empresarial
 • 50% Deducció per dotacions a la Reserva per a Inversions en les Canàries (Llei 19/1994)
 • 50% Deducció per rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canàries (Llei 19/1994)
 • 50% Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla
 • 50% Deducció per lloguer de la vivenda habitual.Règim transitori
 • 100% Deduccions Autonòmiques

2º. Es determina la quota líquida total que haguera resultat d'haver pogut optar per tributar conjuntament amb la resta dels membres de la unitat familiar (C2).

Per a l'esmentat càlcul només es tindran en compte, per a cada font de renda, la part de les rendes positives dels membres no residents integrats a la unitat familiar que excedisquen de les rendes negatives obtingudes per estos últims.

Important: s'entendrà, a estos exclusius efectes, que tots els membres de la unitat familiar són contribuents pel IRPF.

3º. Es resta de la quantia obtinguda en el número 1.(C1) la quota a què es referix el número 2. (C2).Quan l'esmentada diferència siga negativa, la quantitat a computar serà zero.Per tant:

 • C1 − C2 és menor o igual que 0:No és procedent deducció
 • C1 − C2 és més gran que 0:És procedent deducció

4º. Es deduirà de la quota íntegra estatal i autonòmica, una vegada efectuades les deduccions previstes als articles 67 i 77 de la Llei del IRPF, la quantia prevista en el número 3. de la forma següent:

 • Es minorarà la quota íntegra estatal en la proporció que representen les quotes de l'Impost sobre la Renda de No Residents respecte de la quantia total prevista en el número 1., i
 • la resta minorarà la quota íntegra estatal i autonòmica per parts iguals.

Quan siguen diversos els contribuents de l'IRPF integrats a la unitat familiar, esta minoració s'efectuarà de forma proporcional a les respectives quotes íntegres, una vegada efectuades les deduccions previstes als articles 67 i 77 d'esta Llei, de cada un d'ells.