Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Exemple: Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu

Unitat familiar integrada pels cònjuges el senyor "A", resident a Espanya i la senyora "B", resident durant 2020 a Alemanya, amb un grau de discapacitat reconegut del 40% i el fill dels anteriors, el senyor "C", menor de 18 anys, que conviu amb el senyor A.R.M a Espanya.

Determinar si és procedent o no la deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, i, en cas afirmatiu, l'import que correspon deduir en la quota íntegra estatal i en la quota íntegra autonòmica de la declaració de l'IRPF, exercici 2020 pel senyor "A" i, el fill d'este, el senyor "C", tenint en compte les següents dades:

 • En la declaració d'IRPF de 2020 del senyor "A" la seua quota íntegra estatal ascendix a 15.250 euros i la seua quota íntegra autonòmica a 16.000 euros tenint dret a deduccions generals de la quota per un import de 1.550 euros
 • En la declaració d'IRPF de 2020 del senyor "C" la suma de les seues quotes íntegres, estatal i autonòmica, ascendixen a 300 euros, i no tenen dret a deducció alguna.
 • El membre de la unitat família no resident, la senyora "B" va ingressar per la quota de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponents a les rendes obtingudes en territori espanyol en aquell exercici 2020, la quantitat de 380 euros.
 • La quota líquida total que haguera resultat d'haver pogut optar per tributar conjuntament tots els membres de la unitat familiar seria de 29.280 euros.

Solució:

Nota prèvia: Les dades numèriques utilitzats en este exemple són simulats i tenen com única finalitat explicar la manera com es calcula esta deducció i com es distribuïx el seu import quan són diversos els contribuents de l'IRPF, integrats en la unitat familiar, que tenen dret a la mateixa. Per tant, s'advertix que les quantitats sobre quotes íntegres i quota líquida no coincidixen amb les que podrien resultar en un supòsit real.

1r. Càlcul de la deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals a la UE /EEE

 • Suma de les següents quotes:

  - Contribuent el senyor "A": Suma de quotes íntegres estatal i autonòmica minorades en les deduccions: (31.250 − 1.550) =  29.700,00

  - Contribuent el senyor "C" Suma de quotes íntegres estatal i autonòmica minorades en les deduccions (300 − 0) = 300,00

  - No resident la senyora "B":

  Quota per Impost sobre la Renda de no Residents: 380,00

  Quantia total (C1): (29.700 + 300 + 380) = 30.380,00

 • Quantia de la quota líquida si tots anaren residents i tributaren conjuntament (C2): 29.280,00
 • Diferència (C1-C2): (30.380 − 29.280) = 1.100,00

  Nota: Al ser la diferència positiva (1.100) procedix aplicar la deducció per este import. Si esta diferència haguera sigut negativa, la quantitat a computar seria zero.

2n. Càlcul de l'import total de la deducció que correspon aplicar a cada resident, contribuent de l'IRNR :

Suma de quotes íntegres estatal i autonòmica minorades en les deduccions dels contribuents el senyor "A" i el senyor "B": (29.700 + 300) =  30.000,00

 • Import que correspon al contribuent el senyor "A": (29.700 x 1.100 ÷ 30.000) = 1.089,00

 • Import que correspon al contribuent el senyor "C": (300 x 1.100 ÷ 30.000) = 11,00

  Nota: El càlcul de l'import de la deducció que correspon aplicar a cada resident s'efectuarà de forma proporcional a les respectives quotes íntegres minorades en les deduccions.

3r. Import de la deducció que es deduirà en la quota íntegra estatal i en la quota íntegra autonòmica

 1. Es calcula el percentatge que representen les quotes de l'IRPF respecte de la quantia C1 i s'aplica este percentatge sobre l'import de la deducció que correspon a cada resident.

  Percentatge quota IRNR respecte C1: (380 ÷ 30.380) x 100 = 1,25%

  Part que correspon al senyor "A": 1.089 x (1,25 ÷ 100) (*) = 13,61

  Part que correspon al senyor "C": 11 x (1,25 ÷ 100) (*) = 0,14 

  (*) Estos imports minoraran la quota íntegra estatal

 2. La resta es dividix entre dos

  Part que correspon al senyor "A": (1.089 - 13,61) ÷ 2 (**) = 537,70

  Part que correspon al senyor "C": (11 - 0,14) ÷ 2 (**) = 5,43

  (**) Estos imports minoraran la quota íntegra estatal i la quota íntegra autonòmica

 3. Import de la deducció que minorarà les quotes íntegra estatal i autonòmica

  El senyor "A":

  Import que minora la quota íntegra estatal (13,61 + 537,70) =  551,31

  Import que minora la quota íntegra autonòmica =537,69

  El senyor “C ”:

  Import que minora la quota íntegra estatal (0,14 + 5,43) = 5,57

  Import que minora la quota íntegra autonòmica = 5,43